Prof. Stanislav Sousedík:

Kantova Kritika praktického rozumu

Četba a kritický výklad vybraných částí.

 

Při četbě budeme používat českého překladu A.Papírníka (Praha. Laichter 1944), budeme však průběžně přihlížet k originálnímu znění (je běžně dostupné v několika různých čtenářských edicích).

Pozornost soustředíme na srovnání Kantova výkladu se staršími etickými koncepcemi, především s morální soustavou Tomáše Akvinského.

Očkávám od účastníků semináře určitou, ovšem jen zcela povšechnou obeznámenost s celkovými obrysy Kantovy myšlenkové soustavy (jakou lze získat z  příruček dějin novověké filosofie dostupných v českých překladech). Užitečná, nikoli však nutná,bude pro účastníky semináře orientacev Kantově spisu Základy metafyziky mravů, jenž byl námětem semináře pořádaného mnou v loňském školním roce. Letošní seminář bude probíhat v zimním i letním semestru. Zápočet bude udělován za pravidelnou, a to aktivní účast na výuce.

 

Literatura:

Beck, Lewis Whit: Kants Kritik der praktischen Vernunft. Ein Kommentar (něm.přelůad anglického originálu), Munchen 1974.

Sala, Giovanni: Kants Kritik der praktischen Vernunft, Darmstadt. 2004

Wood, Allen, W.,: Kantian Ethics, Cambridge, 2008

Chotaš, J.- Karásek (ed.): Kantův kategorický imprativ, Praha