Platónův dialog Timaios

 

 

Kurs je věnován četbě a interpretaci Platónova dialogu Timaios. Jeho cílem je seznámit se hlouběji se způsobem Platónova myšlení a s bohatstvím interpretačních možností, které jeho dialogy nabízejí.

 

-----------------

 

Vzhledem k limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.dropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na e-mailovou adresu stepan.spinka@volny.cz). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program (byť tuto možnost doporučujeme, neboť se tak pro Vás zjednoduší synchronizace materiálů a můžete Dropbox využívat i k zálohování, synchronizaci a sdílení dalších Vašichsouborů). Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky a další materiály.

 

 

-----------------

 

Atesty lze získat dvojím způsobem:

 

A. Formou patronátu na seminárním sezením (standardní způsob)

Úkolem „patrona“ je:

1.     Ve vztahu k sezení, které bezprostředně předchází jím patronovanému sezení:

Vyhotovit v podobě několika bodů velmi stručné shrnutí diskuse z minulého sezení. Zformulovat minimálně dvě podle jeho názoru nejdůležitější otázky, které pasáž přečtená na minulém sezení otevírá.

Shrnutí nemá obsahovat popis diskuse, ale krátké vystižení hlavních bodů, na něž se diskuse zaměřila. Toto shrnutí a otázky odeslat v přehledné písemné elektronické podobě nejpozději do večera následujícího pondělí vedoucímu kursu, který je vyvěsí na Dropbox. Patron je připraven na jím vedeném sezení a především na diskusním semináři, který na toto sezení navazuje, své shrnutí a otázky hájit a rozvíjet. Z časových důvodů nelzepředpokládat, že se na vlastním sezení budeme případné diskusi tohoto shrnutí a otázek dlouho věnovat. Prostor pro zevrubnější diskusi (nejen tohoto shrnutí a otázek) bude otevřen na následujícím diskusním semináři, na nějž jsou srdečně zváni i ostatní semináře a další případní zájemci.

2.     Během jím „patronovaného“ seminárního sezení:

Na začátku tohoto sezení zasadit pasáž, které se budeme věnovat, do kontextu dialogu. Vést s pomocí vedoucího kursu četbu a diskusi během seminárního sezení.

Ke splnění těchto úkolů je zapotřebí mít pasáž (včetně toho, co ji předchází a co po ní následuje) důkladně prostudovanou, rozmyšlené její členění (mj. také pro účely její četby), promyšlené její hlavní myšlenky a problematická místa a nastudovanou sekundární literaturu k ní.

3.     Pro sezení, které bezprostředně navazuje na jím patronované sezení:

Připravit stručný komentář a shrnutí otázek patrona dalšího sezení (viz bod 1). Zformulovat nezávisle na tomto patronovi minimálně dvě otázky, které podle něj přečtená pasáž vyvolává.

Komentář a otázky je zapotřebí odeslat v písemné elektronické podobě nejpozději do večera následující středy vedoucímu kursu, který je vyvěsí na Dropbox. Patron je připraven na dalším sezení a především na diskusním semináři, která na toto sezení navazuje, svůj komentář a otázky rozvíjet.

 

Za úspěšné splnění těchto podmínek obdrží patroni dva zápočty.

 

B. Formou vypracování seminárních prací (pouze v případě plného obsazení patronátů)

Seminární práce musí splnit tři požadavky:

1.      Musí se týkat vybrané pasáže (případně pasáží) z dialogu Timaios.

2.      Musí být zaměřena na jasně formulovaný problém.

3.      Musí zahrnovat vyrovnání s nejméně dvěma tituly sekundární literatury k dialogu Timaios.

Za jednu stručnou práci (cca 7 normostran) obdrží student/ka jeden zápočet, za rozsáhlejší a hlouběji zaměřenou práci obdrží zápočty dva.