Prof. Ivo Tretera

 

Dějiny filosofie

Filosofie v rámci společného základu


Určeno pro studenty nefilosofických oborů FF jako splnění požadavku z filosofie v rámci společného základu.

 

1.                  Úvod do filosofie (kritická povaha filosofie, její vztah k vědě, umění, náboženství, ideologii, jazyku, mytologii; její původní a současná klasifikace)

2.                  Milétská škola

3.                  Hérakleitos

4.                  Pythagoras a pythagorovci

5.                  Elejská škola

6.                  Empedoklés a Anaxagorás

7.                  Atomisté (Leukippos a Démokritos)

8.                  Sofisté

9.                  Sókratés

10.              Platón

11.              Malé sókratovské školy (kynici, hedonisté)

12.              Aristotelés

13.              Stoicismus

14.              Epikúros a epikurovci

15.              Skeptická škola

16.              Filón Alexandrijský, Plotin

17.              Filosoficky relevantní otázky křesťanství

18.              Augustin

19.              Spor nominalismu s realismem

20.              Anselm z Aosty

21.              Abélard a Bernard z Clairvaux

22.              Siger Brabantský

23.              Tomáš Akvinský

24.              Mister Eckhart

25.              Duns Scotus, W. Ockham

26.              Celková charakteristika renesance

27.              Giordano Bruno

28.              Michel de Montaigne

29.              Reformace (Hus, Luther)

30.              Francis Bacon

31.              Thomas Hobbes

32.              John Locke

33.              George Berkeley

34.              David Hume

35.              René Descartes

36.              Baruch Spinoza

37.              Leibniz

38.              Pascal

39.              J. A. Komenský

40.              Celková charakteristika osvícenství

41.              Voltaire

42.              Francouzští materialisté

43.              Rousseau

 

 Literatura: Tretera, I. Nástin dějin evropského myšlení, 5. vyd., Horáček-Paseka, Praha 2008