Politická filosofie Petra Chelčického

O co se opírá politické myšlení Petra Chelčického a jeho „sociologická“ analýza středověké společnosti? Na základě jakých konceptuálních předpokladů může Chelčický v první polovině 15. století deklarovat a argumentačně podporovat něco tak (v té době i dnes) nesamozřejmého, jako je odmítání válek, trestu smrti a útrpného práva? Zdá se, že klíčovou roli v tomto směru hraje distinkce mezi dvěma režimy – režimem moci a režimem milosti, s níž se setkáváme ve spisech Síť víry, O trojím lidu či O moci světa. Chelčický je nicméně dalek toho, aby režim moci generálně zavrhnul, neboť mu přiznává důležitost a opodstatněnost přinejmenším potud, pokud se řádu milosti nedostává. V rámci tohoto kurzu bychom měli distinkci dvou základních režimů politického uspořádání sledovat jak v kontextu středověké a patristické filosofie (Chelčického polemika se sv. Augustinem), tak v kontextu současného filosofického myšlení (Foucaultova analýza moci, Badiouova konceptualizace události jakožto milosti). Zároveň bychom měli nosnost Chelčického základní pojmové distinkce ověřit i jeho konfrontací s mysliteli, jako jsou Nicollò Machiavelli či Carl Schmitt. Opomenout nelze samozřejmě ani Benjamina a jeho spis Ke kritice násilí.

 

Tématické okruhy:

- dichotomie moci a milosti jako základní konceptuální východisko

- Chelčického kritika sv. Augustina a jeho spisu O boží obci

- Chelčického kritika „třídního“ uspořádání společnosti

- Petr Chelčický versus Nicollò Machiavelli

- Petr Chelčický versus Carl Schmitt

- kritika násilí u Chelčického a Benjamina

- protiklad režimu moci a režimu milosti v kontextu Bergsonova spisu Dvojí zdroj morálky a náboženství

- Chelčického pojetí moci ve světle Foucaultových analýz moci

- Chelčického pojem milosti ve světle Badiouovi koncepce události

 

Kurz je vhodný jak pro studenty filosofie, tak pro studenty religionistiky, historie, či politologie.

 

Požadavky k atestaci:

Kurz se uzavírá dvěma zápočty (v zimním a letním semestru). Předpokladem k získání zápočtu je aktivní účast a referát.

 

Literatura:

Sv. Augustin: O boží obci. Vyšehrad, Praha, 1950

Badiou, Alain: Svatý Pavel - zakladatel univerzalismu. Svoboda Servis, 2010.

Benjamin, Walter: „Ke kritice násilí“, in. Agesilaus Santander. Herrmann & synové, Praha, 1998.

Bergson, Henry: Dva zdroje morálky a náboženství. Vyšehrad, Praha, 2007.

Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický – myslitel a reformátor. Vyšehrad, Praha, 2005.

Derrida, Jacques: Síla zákona. OIKOYMENH, Praha, 2002.

Foucault, Michel: Dohlížet a trestat. Dauphin, 2000

Foucault, Michel: Myšlení vnějšku. Herrmann & synové, Praha, 2003.

Chelčický, Petr: Spisy z Pařížského sborníku. Historický ústav AV ČR, Praha , 2008.

Chelčický, Petr: Síť víry. Orbis, Praha, 1950.

Machiavelli, Nicollò: Vladař. Ivo Železný, Praha, 1995.

Nietzsche, Friedrich: Antikrist, SandS, Bratislava, 1991.

Nietzsche, Friedrich: Genealogie morálky, Aurora, 2007.

Schmitt, Carl: Pojem politična. OIKOYMENH, Brno-Praha, 2007

Žižek, Slavoj: Nepolapitelný subjekt. Chybějící střed politické ontologie. L. Marek, Chomutov, 2006.