Tomáš Hermann - přednáška na FF UK, letní semestr 2011
Filosofie, věda a společnost v českých zemích

Anotace
Cílem semestrové přednášky je uvést do problému dějin filosofického myšlení v českých zemích s těžištěm v 19. a
20. století. Nejprve půjde o to ukázat české země jako specifický evropský region, který byl opakovaně křižovatkou
evropských duchovních a vědeckých proudů, a zároveň přiblížit formování moderní české společnosti, jak se od
19. století utvářela na pozadí starších tradic. Dvacáté století otevírá problematiku české společnosti a Evropy ve
věku ideologií a totalitarismů. Východiskem je filosofické dílo a politický projekt T. G. Masaryka. Z hlediska dějin
filosofie jde o dvě témata: 1. Československa do druhé světové války opět jako multinacionálního a multikulturního
prostoru s významnými mezinárodními filosofickými směry (brentanovská škola, ruská filosofie, Vídeňský kroužek,
fenomenologie, strukturalismus). 2. V české filosofické tradici v tomto kontextu přiblížení díla E. Rádla a J. Patočky:
jak filosofický projekt stále silněji srůstá s angažovaností v souvislosti s kataklyzmaty 20. století. Obecně chce
přednáška na příkladu ?českého? myšlení ukazovat vnitřní a hluboce historicky zakotvený vztah evropské filosofie,
politiky, náboženství a vědy a přitom na konkrétních osobách či jevech otevírat širší perspektivy a historické
souvislosti. Z toho je zřejmý její interdisciplinární záměr s přesahy a exkursy do historiografie či dějin dalších
humanitních i přírodních věd.

Sylabus
1. Pojem a problém "dějin české filosofie"
2. Východiska: Univerzita, Hus, husitství a jeho dědictví
3. Filosofie a věda v rudolfinských a barokních Čechách a předmoderní reflexe historického češství.
4. 19. století I: osvícenství a jeho proměny (Bolzano a Smetana)
5. 19. století II: filosofie a věda jako tvůrce ?obrození? (Palacký a Purkyně)
6. T. G. Masaryk (1850-1937) a filosofické spory na přelomu 19. a 20. století; filosofie mezi vědou, vírou a politikou.
7. 20. století I: filosofie školské a neoficiální, světové a periferní, národní a mezi-národní
8. Kritika vědy a metafyzický aktivismus Emanuela Rádla (1873-1942) a rozpad multikulturní společnosti
9. Jan Patočka (1907-1977), projekt asubjektivní fenomenologie a lidská práva
10. 20. století II: česká filosofie mezi ideologií a disentem

Základní literatura
Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (1848-1948), Praha 1989.
Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848), Praha 1981.
Antologie z dějin československé filosofie, I, Praha 1963.
Blecha, I.: Edmund Husserl a česká filosofie, Olomouc 2003.
Blecha, I.: Jan Patočka, Praha 1997.
Císařovská, B. a Prečan, V. (eds.): Charta 77: Dokumenty 1977-1989, ÚSD AV ČR, Praha 2007.
Čapková, K.: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, Praha 2005.
Dayová, B.: Sametoví filozofové, Brno 1999.
Gabriel, J. a kol.: Česká filozofie ve 20. století. Směry, osobnosti, problémy, Brno 1995.
Gabriel, J. a kol.: Slovník českých filosofů, Brno 1998.
Havelka, M. (ed.): Spor o smysl českých dějin (1895-1938), Praha 1995.
Hermann, T.: Emanuel Rádl a české dějepisectví. Kritika českého dějepisectví ve sporu o české dějiny, FF UK,
Praha 2002.
Horský, Z.: Kepler v Praze, Praha 1980.
Janko, J.: Vědy o životě v českých zemích 1750-1950, Praha 1997.
Kampits, P: Malé dějiny rakouské filosofie, Praha 1995.
Kohák, E.: Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení, Praha 2009.
Kohák, E.: Jan Patočka, Praha 1993.
Komárková, B.: Původ a význam lidských práv, Praha 1990.
Kopeček, M.: Hledání ztraceného smyslu revoluce. Počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-
1960, Praha 2009.
Král, J.: Československá filosofie, Praha 1937.
Kučera, J. P. a Rak, J.: B. Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.
Lavička, J.: Stručný nástin filosofie československé ve stol. XIX., Praha 1925.
Patočka, J.: Češi I-II. Sebrané spisy, sv. 12 a 13, Praha 2006.
Purkyně, J. E.: Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce ? Hermann, T. a Cílek, V. (ed.): O duši země a
romantické vědě, Praha 2010 (v tisku).
Sadek, V.: Židovská mystika, Praha 2009.
Sousedík, S.: Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997.
Sousedík, S.: Valerián Magni. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha 1983.
Tretera, I.: J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě, Praha 1989.
Zouhar, J. a kol.: Česká filosofie v letech protektorátu, Brno 2007.
Zouhar, J. a kol.: Demokracie je diskuse? Česká filosofie 1918-1938, Olomouc 2005.