Filozofie náboženství

prof.  PhDr. Tomáš Halík Th.D.

 

Anotace:

Dvousemestrový kurs je určen pro studenty religionistiky a filozofie i vážné zájemce z jiných příbuzných oborů. Splňuje též podmínky kursu filozofie pro studenty nefilozofických oborů FF UK.
Po stručném představení oboru podává dějinný přehled filozofie náboženství, většinou formou monografických přednášek o myslitelích, kteří k nejvýrazněji přispěli k filozofické reflexi náboženství a náboženských témat od antiky po současnost.


1. Různá pojetí filozofie náboženství
2. Proměny vztahu filozofie a náboženství v evropských dějinách
3. Řecké a hebrejské myšlení; mýtus, víra, filozofie
4. Patristika: Origenes a Augustin
5. Scholastika: Anselm a Tomáš Akvinský
6. Mystika: Dionýsos Pseudo-Areopagita,  mistr Eckhart,  Mikuláš Kusánský
7. Změna paradigmatu na prahu moderny: renesance, reformace a „třetí cesta křesťanství“
8. Karteziánský obrat a pojetí Boha v novověké filozofii
9. Alternativy k Descartovi: Pascal a Komenský
10. Osvícenství a Kantova filozofie náboženství
11. Hegelova filozofie náboženství a první varianta myšlenky smrti Boha
12. Feuerbachova a Marxova kritika náboženství
13. Schleiermacher a počátky hermeneutiky náboženství
14. Kierkegaard a počátky existenciální interpretace víry
15. Nietzsche a „smrt Boha“
16. Odpověď křesťanských myslitelů na kritiku náboženství (evangelická teologie XX.stol.)
17. Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství a teologii; Bultmann aj.
18. Tillichova filozofie náboženství
19. Katolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)
20. Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)
21. Víra v moderním židovském myšlení (Rosenzweig, Buber, Jonas, Levinas)
22. Náboženství a jazyk (analytická filozofie),  Wittgenstein
23. Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)
24. Náboženství v postmoderním myšlení (Foucault, Derrida, Vattimo aj.)


Atestace pro studenty kursu filozofie nefilozofických oboru FFUK (příp. posluchačů z jiných fakult UK):

-          esej v rozsahu 5 - 10 stran (tedy cca 2.500 až 3.500 slov)  + doplňková orientační ústní zkouška z reálií dějin filozofie

-         téma eseje je možno zvolit podle přiloženého seznamu; pokud by si posluchač vybral jiné relevantní téma, je třeba se domluvit s přednášejícím-

-           esej je nutno odevzdat nejpozději týden před domluveným termínem elektronicky na adresu tomas.halik@gmail.com a přinést pak v písemné podobě ke zkoušce

-          Esej musí obsahovat jméno studenta, obor, ročník a seznam použité literatury

-         nesmí být plagiátem (předložení opsané práce, příp. částí bez uvedení citace může být trestáno až vyloučením ze studia) ani být použita vícekrát pro různé atesty

-         nesmí obsahovat hrubé gramatické chyby (za podobné nedbalosti bude vrácena)

-         nesmí být pouhým „výtahem z četby“ ani být nastavován zbytečně dlouhým životopisem autora; má mít charakter kritického zamyšlení nad knihou, příp. tématem; z životopisu autora může být pouze stručně připomenuto tom, co je pro dané téma relevantní.

 K  doplňkové ústní části zkoušky je třeba se zorientovat v základních faktických vědomostech z dějin filozofie (je možné čerpat z učebnic a slovníků např. Weischedel, Zadní schodiště filozofie; Anzenbacher, Dějiny filozofie; Störig, Malé dějiny filozofie aj.) Posluchač musí u několika klíčových postav dějin filozofie (např. Platon, Aristoteles, Augustin, Tomáš Akv., Descartes, Pascal, Kant, Hegel, Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre) znát základní údaje (století, v němž žil, hlavní dílo, základní myšlenka či zařazení do určité školy); podobně musí umět stručně charakterizovat základní filozofické směry (patristika, scholastika, empirismus, racionalismus, německá klasická filozofie, pozitivismus, existencialismus, fenomenologie, filozofie jazyka aj.) a uvést jejich zakladatele, příp. hlavní představitele.

 

Doporučená témata písemných prací ke zkoušce:

1. Různá pojetí filozofie náboženství ( jejich výhody a nevýhody)
Literatura: Schaefler: Filozofie náboženství; Cole, Filozofie náboženství; Horyna: Filozofie náboženství

2. Augustin -  cesta k Bohu skrze poznání sebe
Literatura: Augustinu, Vyznání; Allen: Filozofie jako brána k teologii

3. Anselmův ontologický důkaz Boží existence
Literatura: Anselm, Proslogion; Cole, Filozofie náboženství; Allen: Filozofie jako brána k teologii

4. Filozofie a víra u Tomáše Akvinského
Literatura: Tomáš, Summa theologická; Kenny: Tomáš Akvinský; Allen: Filozofie jako brána k teologii, Pieper: Scholastika

5. Mystika a filozofie
Literatura: Sokol J., Mistr Eckhart a středověká mystika; Wehr G., Mistr Eckhart; Underhill E., Mystika (úvod T. Halíka);

6. Descartes o Bohu
Literatura: Descartes, Úvahy o první filozofii; Schaefler, Filozofie náboženství )

7. Pascal o náboženství
Literatura: Pascal, Myšlenky; de Boer, Bůh filozofů a Bůh Pascalův

8. Kantovo pojetí náboženství
Literatura: Kant, Kritika čistého rozumu; Schaefler, Filozofie náboženství ; Cole: Filozofie náboženství

9. Hegelova filozofie náboženství
Literatura: Hegel, Filozofie dějin (III.díl, 3. odddíl); Singer P., Hegel

10. Feuerbachova filozofie náboženství
Literatura: Feuerbach: Podstata náboženství

11. Kierkegaardovo chápání víry
Literatura: Kierkegaard S., Nemoc k smrti; Bázeň a chvění; Gardiner, Kierkegaard

12. Nietzsche: Bůh je mrtev
Literatura: Nietzsche, Radostná věda (část třetí) ; Nietzsche: Tak pravil Zarathustra; Nietzsche, Antikrist; Kouba, Nietzsche (kap. 3), Hrbek M., Smrt Boha v Nietzschově filozofii

13. Buberovo chápání víry
Literatura: Buber, Já a Ty; Buber M., Temnota Boží

14. Jaspersova filozofická víra
Literatura: K. Jaspers , Filozofická víra

15. Levinas a filozofie náboženství
Literatura: Levinas E., Totalita a nekonečno; Tatranský T., Lévinas a metafyzika

16. G. Marcel a existenciální chápání náboženství
Literatura: Marcel G., Přítomnost a nesmrtelnost

17. Paul Ricoeur a hermeneutika náboženských symbolů
Literatura: Ricoeur P., Myslet a věřit; Ricoeur P., Život, pravda, symbol-------------------------------------------------------------

 

ATEST

Zkouška pro studenty religionistiky a filozofie

 

-         Pokud posluchači mají složit z předmětu 2 zkoušky, první je třeba vykonat formou písemné práce (stejná pravidla jako pro esej neoborových studentů, viz výše) a druhou formou souhrnné ústní zkoušky z látky obou semestrů.

-         esej je nutno odevzdat nejpozději týden před domluveným termínem elektronicky na adresu tomas.halik@gmail.com a přinést pak v písemné podobě ke zkoušce.  První zkoušku, sestávající z písemné práce a rozpravy, zaměřené především k tématu práce, je možné skládat na konci ZS anebo spojit se zkouškou z celého kursu na konci LS.

-         Při druhé (závěrečné ústní) zkoušce na konci kursu bude první otázka vycházet ze seznamu přečtené literatury, příp. může být tato první část zkoušky nahrazena esejem, pro nějž pak platí stejná pravidla jako pro esej za první semestr.

 

-          

Literatura pro zkoušku studentů religionistiky a oboru filozofie

 Povinná literatura:

-  Schaeffler, Filozofie náboženství

+ alespoň 3 knihy z oddílu Prameny + alespoň 1 knihu z oddílu sekundární literatura

Doporučená literatura:

Prameny:

Augustinus, Vyznání Pascal, B., Myšlenky Feuerbach, F., Podstata náboženství Kierkegaard, S., Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.Praha: Svoboda-Libertas, 1993 Nietzsche, F., Radostná věda, Praha: Votobia, 1996 Nietzsche, F., Tak pravil Zarathustra Nietzsche, F., Antikrist P. Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha: Oikúmené, 1993 K. Jaspers , Filozofická víra, Praha: Oikúmené, .. M. Buber, Já a Ty P. Tillich, Odvaha být P. Teilhard de Chardin, Chuť žít G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost E. Lévinas, Totalita a nekonečno


Sekundární literatura:

Allen D., Filozofie jako brána k teologii Cole P., Filozofie náboženství Floss P., Cesty evropského myšlení Grabner-Heider A., Kritische Religionsphilosopie, Graz 1993 Küng, H.: Existiert Gott? München: Piper, 1978 Pavlincová, H. a Horyna, B., Filozofie náboženství , Brno 1999 Poláková, J., Perspektiva naděje, Praha: Vyšehrad, 1994 Küng, H., Grosse christliche Denker, München, 1994  Schaefler, Filozofie náboženství Weischedel, W.: Der Gott der Philosophen, Darmstadt,1983 Zirker,H. Religionskritik, Düseldorf, 1982