Filosofie existence (ZS a LS 2010/2011)

 

Václav Němec Ph.D.

 

Anotace

 

Kurs je určen především studentům nefilosofických oborů FF UK. Jeho cílem je zprostředkovat studentům elementární postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek vztahujících se k lidské existenci. Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a koncepcemi řady významných myslitelů devatenáctého a dvacátého století. V rámci letošního kursu bude představen jeden z hlavních filosofických směrů, resp. přístupů k problému člověka či lidské existence, jímž je tzv. „existencialismus“ či „filosofie existence“. Pozornost bude věnována zejména S. Kierkegaardovi, K. Jaspersovi, M. Heideggerovi, G. Marcelovi, J.-P. Sartrovi, a několika dalším myslitelům, kteří na filosofii existence kriticky navazovali (P. Ricoeur, E. Lévinas aj.).

 

Požadavky ke zkoušce

 

Celý dvousemestrální kurs je zakončen zkouškou v letním semestru. Zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek, a nastudování alespoň jedné knihy z níže uvedeného seznamu doporučené literatury (včetně úvodů a doslovů), která bude rovněž předmětem rozhovoru u zkoušky. Pokud má zvolený titul méně než sto stran, je požadováno nastudování alespoň jednoho dalšího titulu. Při referování knihy u zkoušky je možno využít vlastních písemných poznámek.

 

Prameny ke studiu

 

Obsah přednášky není zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou průběžně rozdávány „handouty“ s výňatky textů probíraných autorů, popř. s hlavními tezemi přednášky. Tyto materiály budou k dispozici též v moodle na webových stránkách Ústavu filosofie a religionistiky pod přístupovým heslem.     

 

Doporučená literatura

 

M. Buber, Problém člověka, Praha 1997.

M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996 (2002).

M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha 2006.

M. Heidegger, O humanismu, Praha 2000.

M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk, Praha 2006.

M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, Praha 2006.

M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Praha 2004.

K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.

K. Jaspers, Šifry transcendence, Praha 2000.

K. Jaspers, Otázka viny, Praha 2006.

K. Jaspers, Duchovní situace doby, Praha 2008.

K. Jaspers, Filosofická víra, Praha 1994.

W. Janke, Filosofie existence, Praha 1995.

S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha 1993.

S. Kierkegaard, Současnost, Praha 1969 (Olomouc 1996).

S. Kierkegaard, Opakování, Praha 2006.

P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.

E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.

G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1970.

G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost, Praha 1998.

G. Marcel, Hodnota a nesmrtelnost. Člověk jako problém. Nebezpečná situace etických hodnot, in: P. Bendlová, Hodnoty v existenciální filosofii G. Marcela, Praha 2003.

P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologie svobody, Praha 2001.

J.-P. Sartre, Bytí a nicota, Praha 2006.

J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.

J.-P. Sartre, Vědomí a existence, Praha 2006.

J.-P. Sartre, Marxismus a existencialismus, Praha 1966.