Filosofie války a míru

Tento dvousemestrální kurz je vypsán jako kurz filosofie pro neoborové studenty v rámci společného základu. Jak již sám název napovídá, základním úkolem tohoto kurzu je reflexe způsobu, jakým se západní myšlení chápe témat války a míru. Na jedné straně jde o to, jak filosofie pohlíží na válečné konflikty a jejich dočasná přerušení, ale stejně tak je třeba se ptát, jak filosofie v tématech války a míru poznává a chápe sebe sama. Vedle filosofické reflexe válečných konfliktů, mezi nimiž hrají ústřední roli obě velké války 20. století, se tak dostáváme i k otázce, do jaké míry je tematika války prostředkem k sebepochopení a sebeurčení západního myšlení. Na druhé straně se však otevírá otázka, jakým způsobem a v jaké perspektivě je západní myšlení schopno tematizovat mír. Musíme chápat mír jen jako dočasné přerušení války, a pokud už ho chceme chápat radikálnějším způsobem, nejsme nuceni vnímat ho v eschatologické perspektivě? Jakou podobu pak musí mít myšlení, které samo sebe definuje v terminologii a metaforice míru?

 

Tématické okruhy:

- Homérova Ílias jako základní paradigma války

- tematizace války a boje u Herakleita, Jüngera a Patočky

- války 20. století a technologie vidění podle Virilia

- moderní totalitní režimy z pohledu Hannah Arendtové

- koncentrační tábor jako matrice společnosti

- Schmittovo pojetí politična

- Nietzscheovo politické a filosofické myšlení

- kritika resentimentu u Nietzscheho a Reicha

- Adornova a Horkeimerova kritika osvícenského projektu

- může jedinec vést válku proti státu? - úvahy nad Kleistovým Michalem Kohlhaasem

- mezi terorismem a občanskou neposlušností

- otázka míru a jeho možného ustavení

- vztah války a míru u Hobbese, Locka a Rousseaua

- přirozený stav a konfrontace stejného a jiného u Montesquieua

- Kantovo pojednání o věčném míru

- uzavřená a otevřená společnost podle Bergsona

- Lévinasův pohled na ontologii války a eschatologii míru

- pacifismus jako otevřená otázka a limita západního myšlení

 

Požadavky k atestaci:

Kurz se uzavírá zkouškou. Ta se skládá formou klausurní práce, po níž v případě potřeby následuje ústní přezkoušení.

 

Povinná literatura:

Kant, Immanuel: K věčnému míru. O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit v praxi. OIKOYMENH, Praha, 1999.

Patočka, Jan: Kacířské eseje o filosofii dějin. Academia, Praha, 1990.

Rousseau, Jean-Jacques: „O původu nerovnosti mezi lidmi“, in. Rozpravy. Svoboda, Praha 1978.

Schmitt, Carl: Pojem politična. OIKOYMENH, Brno-Praha, 2007