Logika

Mgr. Vít Punčochář, kód kursu: AFS100002, AFS400001 Anotace:

Úvodní kurz formální logiky. Jeho cílem je seznámit posluchače se základními pojmy, metodami a vybranými problémy moderní logiky. První semestr je věnován klasické logice výroků: rozlišení její syntaxe a sémantiky; pojmu interpretace, modelu, logické platnosti a pravdivosti; pojmům axiomatického systému a deduktivního důkazu; pojmům rozhodnutelnosti a úplnosti teorie. Kromě toho je nastíněna základní motivace a pojmy teorie množin a Aristotelovy sylogistiky. Druhý semestr směřuje k uzavřenému výkladu klasické predikátové logiky s rovností. Dříve zavedené pojmy (syntax, sémantika, interpretace atd.) jsou modifikovány a rozšířeny. Praktickou a teoretickou bázi výkladu tvoří metoda sémantických stromů. Stručně jsou zmíněny některé neklasické systémy (intuicionistické, modální a intenzionální logiky) a významné výsledky a otázky obecnějšího významu (Gödelovy věty o úplnosti a neúplnosti, “halting problem”, logické paradoxy a další).

Sylabus, podmínky atestace, literatura a další informace viz http://www.potkan.info.

Podmínkou atestu je aktivní účast, rozumná docházka (nejvýše tři absence) a ústně ci písemně vyhotovený referát na domluvené téma.