Fenomenologická filosofie

dr. Karel Novotný

Anotace:

Zimní semestr 2006 - Jevení jakožto prožitek smyslového názoru podle E. Husserla.

Úvod do fenomenologické filosofie, jehož vodítkem bude otázka: Co je vůbec fenomén? Přesněji: co je jevení jakožto prožitek smyslového názoru? U Husserla totiž přes veškeré proměny jeho myšlenek panuje přesvědčení o tom, že se veškeré vědění na názoru, na zkušenosti koneckonců zakládá. V tomto semestru by měly být vyloženy některé základní pojmy a kroky či proměny Husserlovy pozice ve vztahu k otázce jevení: Od deskripce jevení jakožto pojímání (aprehenze) daných (smyslových) obsahů intencionálními akty - přes analýzy časové formy konstituce danosti obsahů vědomí - k regresivní analýze, zpětné rekonstrukci nejelementárnějších spojení obsahu a formy vědomí v tzv. pasivních syntézách. Nedílnou součástí těchto Husserlových výzkumů jevení je metodická reflexe, týkající se samotné možnosti reflexivního zachycování prožívání, a s tím související otázky po statutu toho, co je takto zachycováno. I v této oblasti došlo u Husserla k výrazným proměnám, které mají být zaznamenány. Ve výslovné filosofické interpretaci statutu jevení, v různých pojetích fenomenality, pak na jeho úsilí navázaly kriticky další koncepty fenomenologické filosofie, z nichž některé mají být prezentovány především v letním semestru.

Primární literatura:

České překlady vybraných pasáží z následujících děl E. Husserla:

-, Logická zkoumání (LZ)
-, Přednášky o vnitřním vědomí času (PVČ)
-, Idea fenomenologie (If)
-, Ideje k čisté fenomenologii, I. kniha (Id I)
-, Ideje k čisté fenomenologii, II. kniha (Id II)
-, Formální a transcendentální logika (FTL)

+ Pasáže z dalších Husserlových textů, tj. svazků Kritické edice Husserliana (Hua)

Tematické okruhy seminárních referátů a prací:

1) Základní pojmy statické fenomenologie ?Jevení a intencionalita?:
1.1) Teorie intencionality:
- ?O intencionálních prožitcích a jejich ?obsazích?, §§ 1-20 + Dodatek k §§ 11 a 20, tj. I. a II. kapitola V. Logického zkoumání (1901 a 1913) + Dodatek k LZ ?Vnější a vnitřní vnímání?
1.2) Základní mody intencionality
- ?O intencionálních prožitcích a jejich ?obsazích?, §§ 1-20 + Dodatek k §§ 11 a 20
- Fenomenologický a ideální obsah zkušeností významu, I. LZ §§ 30-35
- Akty názoru, intence a vyplnění, VI. LZ 6-8, 10 a 11, 14, 17, 20-29
- Smyslový a kategoriální názor, VI. LZ, §§ 40-48
- Imaginace a obrazové vědomí, Dodatek k §§ 11 a 20 V. LZ, Hua XXIII
1.3) Struktura intencionality: 1) V. LZ, §§ 22-27; 2) noesis a noema, Id I, §§ 87-95; §§ 97-98; 3) noema a objekt, Id I, §§ 128-133;
2) Transcendentální estetika ?Jevení prostoru a času?:
- 1. Kinästhese ? tělesnost vědomí: Id II §§ 18 a-b, 18 e-h; §§ 35-42
- 2. Fenomenologie vnitřního vědomí času: PVČ §§ 7-18 a 23-39 + Přílohy I, IV, VI, VIII a IX
3) Metoda ?Problém samodanosti jevení?
- ?Vnitřní a vnější vnímání? Dodatek k LZ
- Idea fenomenologie (1907)
- Id I, K metodice a problematice čisté fenomenologie, §§ 63-86
- Formální a transcendentální logika (FTL), 7. kapitola, §§ 101-107