Diplomní seminář

dr. Milan Lyčka

Anotace:

Seminář je určen především studentům jednooborového magisterského studia navazujícího na studium bakalářské, 2. cyklu dvouoborového magisterského studia a vyšších ročníků jednooborového bakalářského studia religionistiky. Studenti zde představují své projekty závěrečných prací (bakalářských, postupových a diplomových) a učí se na jedné straně je hájit vůči oponentům z řad učitelů a studentů, na straně druhé se učí kriticky posuzovat práce druhých, vznášet námitky a připomínky. Seminář tedy slouží autorům prací k odhalení nedostatků, kterých by si případně sami nebyli vědomi, zároveň se v něm studenti cvičí v umění disputace a kultivované kritiky.

Zájemci o účast na semináři kontaktují na počátku semestru vedoucího semináře, se kterým dohodnou konkrétní data svých individuálních vystoupení a témata svých prací, které chtějí představit a obhajovat (stačí orientační, pracovní název). Rozvrh vystoupení s názvy presentací a jmény vystupujících bude zveřejněn; během semestru může docházet k jeho aktualizacím.

Atest bude udělen účastníku semináře, který úspěšně absolvoval individuální presentaci, s přihlédnutím k jeho aktivní účasti na presentacích ostatních kolegů.