Středověká filosofie

4 hodiny týdně

 

1. část kursu: Úvod do patristického myšlení (Lenka Karfíková), ZS-LS, 2 hod. týdně.

Kurs formou interpretace vybraných textů uvádí do myšlení nejdůležitějších autorů 2.-12. století (Origenes, Řehoř z Nyssy, Dionysius Areopagita; Tertullianus, Marius Victorinus, Augustin, Boethius, Eriugena, Anselm z Canterbury, Petr Abelard). Texty jsou (nebo postupně budou) k dispozici v databázi moodle. Sylabus kursu [RTF].

2. část kursu: Úvod do filosofie Tomáše Akvinského (Václav Němec, jako host), ZS 2 hod. týdně. Sylabus kursu [RTF].


3. část kursu: Arabská a židovská filosofie 9. až 13. století (Dita Rukriglová), LS 2 hod. týdně.

Kurs poskytuje úvod do myšlení nejvýznačnějších autorů východní i západní tradice: al-Farábí, Ibn Sína, Ibn Gabirol, Juda Halevi, Maimonides a Averroes. V přednáškách budou probírána specifika arabsko-židovského novoplatonismu a aristotelismu, jako jsou teorie emanace a teorie poznání, metafyzika, psychologie, představa ideálního vladaře a dosažení blaženosti, ať už skrze život v obci nebo život v osamění.


Zápočty

Posluchač/ka získá z těchto kursů zápočet na základě sepsání eseje, tj. domácí práce v rozsahu 8-10 str. na zvolené téma související s látkou probíranou v uvedených kursech (obvykle pojednání o vybraném filosofickém tématu u některého autora, příp. srovnání dvou autorů, z nichž aspoň jeden spadá do tematického rozsahu kursů). Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam literatury. Tvrzení týkající se zpracovávaných textů je třeba vždy doložit odkazy na prameny či sekundární literaturu, v případě klíčových zjištění také citacemi. Středověké texty je třeba citovat podle struktury díla, nikoli podle stran českého vydání (kupř. Augustin, Vyznání, XI,1). Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucími kursů. Příklady témat: čas podle Augustina a Husserla, paměť podle Augustina a Aristotela, negativní teologie podle Dionysia Areopagity a Mikuláše Kusánského, Abelardova pozice ve sporu o universalie. Literatura k esejům
[RTF].


Zkouška:


Předpokladem přistoupení ke zkoušce ze středověké filosofie
je získání dvou zápočtů, obvykle jednoho z první části kursu (patristika), druhého ze druhé či třetí části kursu (Tomáš Akvinský nebo arabská a židovská filosofie).