Pojem ideje mezi Descartem a Lockem - přednáška

dr. Jan Palkoska

Anotace:
Jedním z historicky nejvlivnějších aspektů Descartova myšlení je posílení role epistemologie v metafysice. Podstatnou úlohu zde pak hraje Descartova zásadní reinterpetace tradičního termínu „idea“, spočívající zhruba v tom, že Descartes tímto termínem začal systematicky odkazovat k obsahům lidské mysli (kterou oproti tradici rovněž zásadně reinterpretoval na pozadí svého tzv. substanciálního dualismu). Tento posun postavil do nového světla tradiční epistemologické problémy, jako např. otázku ontologického statusu mentálních obsahů, povahy mentální reprezentace, intencionality jako esenciálního znaku mentálna, sebepoznání, povahy vnímání, apriorního poznání atd. Takto nově postavené problémy pak představovaly jeden z vůdčích tematických okruhů filosofie 17. a 18. století.

Kurs má za cíl uvedené problémy systematicky zmapovat a věnovat se podrobněji jednak způsobu, jakým se kladou u Descarta, jednak tomu, jak se s nimi vyrovnávají zejména N. Malebranche, G.W. Leibniz a J. Locke. Absolventi kursu by tak měli především získat ucelený vhled do věcné povahy zmíněných problémů, jak byly traktovány v novověkém kontextu, a přehled o některých paradigmatických pozicích, které k nim lze zaujmout.

Kurs bude mít formu přednášek, souběžně doplňovaných četbou relevantních textů v semináři (viz příslušnou anotaci – čtvrtek 12:30-14:05). Účast v kursu nepředpokládá předběžné speciální znalosti v oboru, předpokládá nicméně schopnost rámcového porozumění anglickému nebo francouzskému psanému textu. Kurs je vhodný i pro studenty 1. ročníku. Podmínkou k udělení zápočtu je průběžné plnění zadání v rámci semináře a předložení a obhajoba krátké písemné práce.

Primární literatura:


Sekundární literatura: