Intersubjektivita v německém idealismu - seminář: Hegelova fenomenologie vnímání

dr. Jindřich Karásek

Anotace:

Hegelova Fenomenologie ducha představuje ambiciózní projekt, jehož záměrem je provést popis konstituce absolutního vědění a absolutního ducha, počínaje jeho nejjednoduššími výkony, jakými jsou smyslové vnímání a nazírání. "Fenomenologie ducha" je tak zárověò popisem základních struktur vědomí, jak to odpovídá její pùvodní intenci být vědou o zkušenosti vědomí.

Záměrem semináře je analýza a interpretace prvních dvou kapitol Fenomenologie ducha. První kapitola s názvem "Smyslová jistota" (Sinnliche Gewissheit) odhaluje rozpory, které vznikají na nejbazálnější rovině vědomí, pokusí-li se ona sama artikulovat své, podle Hegela, domnělé vědění. Na toto zkoumání navazuje kapitola druhá, "Vnímání" (Wahrnehmung), jež pro Hegela představuje sice 'sofistikovanější' formu vědomí, protože problémy, podávající se na úrovni smyslové jistoty, dovede odstranit, potýká se nicméně s problémy novými. Ty vyplývají z pokusu vědomí pojmout skutečnost pomocí pojmové dvojice 'věc-vlastnost' a na úrovni vnímání nejsou odstranitelné, resp. lze je odstranit jen intervencí rozvažování (Verstand). V těchto dvou kapitolách odhaluje tedy Hegel autentickou dynamiku smyslově podmíněného vědomí, a sice zpùsobem, který z jeho analýz činí jeden z nejvýznamějších filosofických příspěvkù k problematice procesu vnímání.

Literatura:

1) Český překlad "Fenomenologie ducha" od J. Patočky.
2) Jakékoliv německé vydání (např. Meiner Verlag, Reclam Verlag, Suhrkamp).