Identita v čase – současné přístupy

dr. Jan Palkoska

Anotace:

Jak smířit předpoklad, že věc se skutečně mění, s předpokladem, že měnící se věc zůstává jedna a tatáž? Jak pojmově uchopit čas a trvání, má-li být myslitelné, že věci trvají v čase? Liší se minulé, přítomné a budoucí stavy věci nějak podstatně co do ontologického statusu, a pokud ano, jak? Jaká jsou kritéria identity v čase pro věci obecně a pro osoby zvláště? Tyto a podobné otázky, které se v západní filosofii řeší odedávna, zůstávají kontroverzní a alternativy, k nimž vedou, podstatně spoluurčují celkovou podobu jednotlivých ontologických pozic.

V posledních několika desetiletích se problematika identity v čase těší značnému zájmu filosofů především v anglosaském kulturním okruhu, totiž v rámci tzv. analytické metafyziky. Cílem kursu je uvést přístupnou formou právě do těchto současných diskusí. Budeme se soustředit zejména na současné artikulace problému možnosti změny, na spory ohledně tzv. časových částí, na otázku vztahu mezi trváním v čase a povahou času, na problematiku tzv. dočasné a relativní identity, a nakonec se dotkneme rozsáhlé problematiky ontologických kritérií identity osoby. Účastníci kursu by tak měli získat základní přehled jednak o současném stavu debat v této zásadní oblasti ontologického zkoumání, jednak o základních systematických alternativách, které se při řešení naskýtají.

Kurs bude mít charakter přednášky průběžně doplňované četbou vhodných primárních textů, případně referáty. Účast v kursu předpokládá schopnost seminárně číst anglické odborné texty. Podmínkou k udělení zápočtu je pravidelná účast, plnění seminárních zadání a předložení seminární práce. Ústní zkouška bude mít formu pohovoru na některé z předem zadaných probíraných témat.

Literatura: