Seminář k judaismu

dr. Milan Lyčka

Anotace:

Cílem semináře je seznámit studenty s důležitými texty židovské tradice, které měly rozhodující vliv na její formování v různých dějinných epochách. Jde zejména o texty hebrejské Bible, rabínské reflexe (klasický midraš, Mišna, Talmud), židovské mystiky v některých jejích podobách (klasická kabala, luriánská kabala, východoevropský chasidismus) a středověké židovské filosofie. Těžištěm semináře je samostatná práce studentů s vybranými texty (písemné eseje a ústní referáty); důraz je kladen rovněž na pochopení historického a duchovního kontextu těchto textů v celku judaismu a pokus o srovnávání a hodnocení jednotlivých textů v rámci tohoto kontextu. Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na semináři a písemného zpracování zadaného tématu.


Použitá literatura (vybrané pasáže):