Vybrané kapitoly z dějin filosofie

dr. Věra Schifferová, kód kursu: ASZFS0014

Anotace:

Přednášky jsou určeny pro studenty nefilosofických oborů. V tomto dvousemestrálním kurzu bude podán systematický výklad o dějinách filosofie. Studenti tu budou v chronologickém pořadí seznámeni s nejvýznačnějšími osobnostmi evropského myšlení, s klasickými filosofickými díly i s nejnovější tematicky relevantní filosofickou literaturou. Přednášky budou zaměřeny k těmto okruhům: počátky filosofie ve starém Řecku, vrcholné směry řecké filosofie, helénismus, novoplatonismus; patristika, scholastika; renesanční myšlení; filosofie počátku novověku; osvícenství. Nejde tu ale o pouhé samoúčelné historické poznávání, nýbrž o směřování k objasnění duchovní situace člověka dnešní doby: jeho hodnotové a vůbec životní orientace, názoru na svět apod.

Kurz je zakončen zkouškou. Podmínkou složení zkoušky jsou dvě seminární práce v rozsahu 4-5 str. Téma práce: dle vlastní volby studenta – jde o rozbor, případně vlastní úvahu o práci významného filosofa z kteréhokoli období včetně doby přítomné.

Literatura ke zkoušce:

V této knize studenti najdou další doporučené tituly k rozšířenému studiu (v přiloženém seznamu literatury najdou i dosti podrobný soupis českých překladů primární a sekundární literatury). Na významná filosofická díla budou studenti upozorňováni v přednáškách.s

Další doporučená literatura: