Seminář k interpretacím bytí z času I

doc. Ladislav Benyovszky, kód kursu: AFS100283


Anotace:

Seminář si klade za cíl prostřednictvím výkladu, četby a komentářů seznámit účastníky s procesem postupného zrodu konceptu ek-statické temporality. Protože není náhodou, že se tento proces odehrává ve filosofii zároveň jako počátek proměny interpretace člověka jako „jednající bytosti“ v interpretaci člověka jako „bytosti existující“ a jako konstituce post-metafysického myšlení , může seminář sloužit i jako zdroj námětů k této problematice.

 

Základní osnova (témata):

I. Čas jako pobývající pojem – Hegelova koncepce času jako koncepce dovršující novověkou metafysiku (především dle Fenomenologie ducha a Encyklopedie)

II. Okamžik – Kierkegaardova kritika metafysiky Hegelovy a metafysiky vůbec, okamžik jako dotek času a věčnosti (především dle Pojmu úzkosti)

III. Čas jako kompetence obrazotvornosti – Fichtova koncepce času v Nárysu vědosloví zvláštního

IV. Čas jako emfatická jednota budoucnosti – Schellingova koncepce ek-statické temporality z Urfassung der Philosophie der Offenbahrung

 

Metodika, způsob práce, literatura pro ZS 2006/2007

V semináři předpokládám střídání výkladu, četby a komentářů s tím, že zahájím komentovanou četbou Hegela (Phänomenologie des Geistes, Die Wahrheit der Gewi3heit seiner selbst (Hoffmeister, Berlin 1971,ss.133 – 140 – k dispozici pro všechny účastníky budeou dvě edice originálu a český překlad Jana Patočky); Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), §§ 253 – 261 – k dispozici pro všechny účastníky budou dvě edice originálu); s přesahy k dalším dílům.)

V zimním semestru předpokládám ještě výklad a četbu Kierkegaardovy interpretace času, věčnosti a okamžiku (Der Begriff Angst, III. Die Angst als Folge derjenigen Sünde, die im Ausbleiben des Sündenbewu3tseins besteht (Meiner 1984 ss. 87 – 101) – k dispozici pro všechny účastníky bude dvojí německá edice textu)