Úvod do religionistiky

prof. Tomáš Halík, dr. Radek Chlup, dr. Milan Lyčka

Anotace:

Cílem kursu je v řadě přednášek představit klasiky oboru, shrnout jejich přístup ke studiu náboženství a zhodnotit jejich význam z hlediska současné religionistiky. Studenti budou zároveň seznámeni se základní literaturou ke každému probíranému autorovi. Kurs je určen primárně pro studenty prvního ročníku.


Sylabus:
2. 10. E. B. Tylor a James Frazer
9. 10. Rudolf Otto
16. 10. William James
23. 10. Émile Durkheim
30. 10. Joachim Wach
6. 11. Max Weber
13. 11. Bronislaw Malinowski a A. R. Radcliffe-Brown
20. 11. Sigmund Freud a C. G. Jung
27. 11. G. van der Leeuw
4. 12. E. E. Evans-Pritchard
11. 12. Peter Berger
18. 12. Mircea Eliade
8. 1. Závěrečná syntéza


Atestace:
Zápočet z Úvodu do religionistiky lze získat napsáním klausurní práce na zadané téma vycházející z níže uvedené povinné četby k probíraným religionistům. Na psaní bude k dispozici devadesát minut. Pro klausury budou každoročně vypsány tři termíny: v únoru, červnu a září. Pro každý termín klausur budou připravena dvě témata, z nichž si studenti budou moci vybrat. Úkolem bude o zadaném tématu pojednat tak, aby byl výklad naprosto srozumitelný pro začátečníka a mohl hypoteticky sloužit jako učební text k našemu kursu. Je proto třeba např. vysvětlit význam všech odborných termínů, které budou při výkladu použity. Bude-li úkolem vysvětlit u daného autora nějaké úzké téma (např. pojetí posvátna), bude často pro ozřejmění kontextu zapotřebí předestřít též obecnější nástin autorova pojetí náboženství. Jedno ze zadaných témat bude vždy koncipováno jako srovnání dvou různých religionistických koncepcí. Bude-li např. zadáno téma „Původ náboženství u Tylora a Frazera“, úkolem studenta bude: 1) vysvětlit Tylorovo pojetí, 2) vysvětlit Frazerovo pojetí a 3) vysvětlit, co mají obě koncepce společného a v čem se liší.


Povinná literatura:

1) Texty k F. Schleiermacherovi, L. Lévy-Bruhlovi, R. Ottovi, C. G. Jungovi, A. R. Radcliffe-Brownovi, B. Malinowskému, J. Wachovi, G. van der Leeuwovi a W. Jamesovi jsou shromážděny v interních skriptech ÚFaR Úvod do religionistiky [signatura I 2-Ant-1,a,b].

2) Pramenem pro zbývající autory je Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, Oxford: Oxford University Press, 1996 [signatura I 4-Pal-1,a-c], a to v následujícím rozsahu:


Nejbližší termín konání klausury.