Semitské konstanty foinického náboženství

dr. Dalibor Antalík

 

Anotace:

Cílem kursu (ZS) je ukázat kontinuitu mezi náboženskými strukturami jak východních tak západních Foiničanů (tzv. Punů) od nástupu doby železné po sklonek starověku a dřívějšími tradicemi severozápadních Semitů v době bronzové. Pramenný materiál, na jehož základě jsou demonstrovány kýžené „konstanty“, je ovšem značně fragmentární: sestává z většinou neliterárních inskripcí (mnohdy nenáboženské povahy), literárních svědectví antických autorů (určených řecko římskému, tj. nefoinickému publiku), piktografických záznamů (většinou neprovázených písemným komentářem) a výsledků archeologického výzkumu (jehož náboženská interpretace může být problematická). Již z povahy pramenného materiálu tudíž vyplývá, že ani tato přednáška nechce a nemůže mít ambici vykreslit ucelený obraz foinického náboženství a podat vyčerpávající informace o jeho pozici v rámci širšího severozápadosemitského kontextu. V centru pozornosti kursu proto stojí pouze určitá vybraná témata z daného badatelského pole, v jejichž případě lze kontinuitu prokázat či alespoň důvodně předpokládat. Vzhledem ke speciální povaze přednášky ji lze doporučit spíše již poučenějším zájemcům o náboženské kultury starověkého Předního východu a východního Středomoří. Na kurs navazuje jako jeho nepovinná součást četba nejdůležitějších foinických a punských nápisů.

Atest na závěr přednášky bude probíhat formou kolokvia.

Sylabus:

1. Kulturně historický přehled: etnická situace, přehled politických dějin, egyptské, anatolské a řecko římské vlivy, přehled pramenů, aktuální stav archeologického výzkumu, bibliografie

2. Kosmologie: čtverný obraz světa, jeho odraz v uspořádání městského prostoru a strukturaci panteonu

3. Posvátné reprezentace I: generické pojmy, motiv božského sněmu, ot. interpretatio græca (resp. romana) foinických božstev

4. Posvátné reprezentace II: Baal Hammon a Tinnit, ot. jejich ztotožnění s tzv. africkým Saturnem a africkou Iuno Cælestis

5. Posvátné reprezentace III: Baal šamém (resp. Baal Sapón) a Baalat Gubal (resp. Aštarta), ot. foinických kořenů Adonidova kultu, geneze tzv. kyperské Afrodíty

6. Posvátné reprezentace IV: Melqart (resp. Rašap) a Adom, Ešmun

7. Posvátné reprezentace V: Jamm, Šamš, Kúšór a Béroé, Šadrapa

8. Posvátné prostory: chrámy intra a extra muros, jejich vnitřní a vnější dispozice, semitské kontinuum a vlivy architektonického kánonu nesemitských středomořských kultur, bohoslužebné symboly, oltáře, svatyně terapeutických božstev

9. Klérus: obecná charakteristika, generické pojmy, sacerdotální stavy podle svědectví tzv. tarifu z Kitia (Kypr) a dalších epigrafů, stejně jako antických pramenů

10. Obětní praxe: standardní bohoslužebné oběti podle foinicko punských epigrafů (zejména tzv. obětních tarifů z Marseille a Kartága) a archeologické evidence, lidské oběti podle zpráv antického písemnictví a hebrejského Tanachu, ot. funkce tzv. tofetů

11. Svátky: svědectví menologie, foinicko lúvijských a foinicko etruských inskripcí, tzv. slavnosti vzkříšení podle zpráv antických autorů

12. Magie: tzv. magie slova a její základní modality (zaříkání, zlořečení a dobrořečení)

13. Pohřební rituál a thanatologie: ritualizované průvodiče zármutku, inhumace a incinerace, posmrtné masky, funerální konstrukce, představy o přechodu do podsvětí a posmrtné existenci

Doporučená literatura: