Heidegger a fenomén duševní poruchy

dr. Petr Kouba

Anotace:

Základním cílem tohoto kurzu je zmapovat perspektivy Heideggerova myšlení ve vztahu k oblasti psychopatologických poruch. Tyto perspektivy jsou naznačeny nejen v dílech L. Binswangera a M. Bosse, kteří na základě Heideggerovy filosofie vytvořili tzv. daseinsanalytickou psychiatrii, ale i v Heideggerových vlastních dílech, v nichž nacházíme četné postřehy k otázce duševních poruch. V této souvislosti je třeba zmínit především Zollikoner Seminare, kde se Heidegger vyrovnává jak z otázkou duševních poruch, tak s ontologickými předpoklady, z nichž vychází celá moderní medicína. V konfrontaci s problematikou duševních poruch se však dostává do nového světla i sama fenomenologická tematizace bytí pobytu. Proto bychom se neměli spokojit jen se shrnutím Heideggerových postřehů k psychopatologické problematice; spíše bychom se měli pokusit o jejich kritickou revizi, a to především v rámci konfrontace fenomenologického rozvrhu bytí pobytu s post-fenomenologickými koncepcemi, jaké vypracovali M. Foucault, G. Deleuze a F. Guattari. Dá se totiž předpokládat, že s jejich pomocí lze nastínit některé možnosti ontologického popisu bytí pobytu, které v rámci daseinsanalytické psychiatrie i v rámci Heideggerovy filosofie zůstávají opomenuty.

Literatura: