Filozofie náboženství

prof. Tomáš Halík

 

Anotace:

Dvousemestrový kurs je určen pro studenty religionistiky a filozofie i vážné zájemce z jiných příbuzných oborů. Splňuje též podmínky kursu filozofie pro studenty nefilozofických oborů FF UK.

Po stručném představení oboru podává dějinný přehled filozofie náboženství se formou portrétů osobnosti a díla klíčových myslitelů od antiky po současnost.


1. Různá pojetí filozofie náboženství
2. Proměny vztahu filozofie a náboženství v evropských dějinách
3. Řecké a hebrejské myšlení; mýtus, víra, filozofie
4. Patristika: Origenes a Augustin
5. Scholastika: Anselm a Tomáš Akvinský
6. Mystika: Pseudodyonisos Areopagita – mistr Eckhart – Mikuláš Kusánský
7. Změna paradigmatu na prahu moderny: renesance, reformace a „třetí cesta“ v křesťanství
8. Karteziánský obrat a pojetí Boha v novověké filozofii
9. Alternativy k Descartovi: Pascal a Komenský
10. Osvícenství a Kantova filozofie náboženství
11. Hegelova filozofie náboženství a první varianta myšlenky smrti Boha
12. Feuerbachova a Marxova kritika náboženství
13. Schleiermacher a počátky hermeneutiky náboženství
14. Kierkegaard a počátky existenciální interpretace víry
15. Nietzsche a „smrt Boha“
16. Odpověď křesťanských myslitelů na kritiku náboženství (evangelická teologie XX.stol.)
17. Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství a teologii; Bultmann
18. Tillichova filozofie náboženství
19. Katolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)
20. Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)
21. Víra v moderním židovském myšlení (Rosenzweig, Buber, Jonas, Levinas)
22. Náboženství a jazyk (analytická filozofie) – Wittgenstein
23. Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)
24. Náboženství v postmoderním myšlení (Foucault, Derrida, Vattimo aj.)


Atestace pro studenty kursu filozofie nefilozofických oboru FFUK (příp. posluchačů z jiných fakult UK):

- esej v rozsahu 5 – 10 stran + doplňková orientační ústní zkouška z reálií dějin filozofie
- téma eseje je možno zvolit podle přiloženého seznamu; pokud by si posluchač vybral jiné relevantní téma, je třeba se domluvit s přednášejícím
- k doplňkové ústní zkoušce je třeba se zorientovat v základních faktických vědomostech z dějin filozofie (je možné čerpat z učebnic a slovníků např. Weischedel, Zadní schodiště filozofie; Anzenbacher, Dějiny filozofie; Störig, Malé dějiny filozofie aj.) Posluchač musí u několika klíčových postav dějin filozofie (např. Platon, Aristoteles, Augustin, Tomáš Akv., Descartes, Pascal, Kant, Hegel, Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre) znát základní údaje (století, v němž žil, hlavní dílo, základní myšlenka či zařazení do určité školy); podobně musí umět stručně charakterizovat základní filozofické směry (patristika, scholastika, empirismus, německá klasická filozofie, pozitivismus, existencialismus, fenomenologie aj.) a uvést jejich zakladatele, příp. hlavní představitele.Doporučená témata písemných prací ke zkoušce:

1. Různá pojetí filozofie náboženství – jejich výhody a nevýhody
Literatura: Schaefler: Filozofie náboženství , Cole, Filozofie náboženství; Horyna: Filozofie náboženství

2. Augustin – cesta k Bohu skrze poznání sebe
Literatura: Augustinu, Vyznání; Allen: Filozofie jako brána k teologii

3. Anselmův ontologický důkaz Boží existence
Literatura: Anselm, Proslogion; Cole, Filozofie náboženství , Allen: Filozofie jako brána k teologii

4. Filozofie a víra u Tomáše Akvinského
Literatura: Tomáš, Summa theologická; Kenny: Tomáš Akvinský; Allen: Filozofie jako brána k teologii, Pieper: Scholastika

5. Mystika a filozofie
Literatura: Sokol J., Mistr Eckhart a středověká mystika

6. Descartes o Bohu
Literatura: Descartes, Úvahy o první filozofii; Schaefler, Filozofie náboženství )

7. Pascal o náboženství
Literatura: Pascal, Myšlenky; de Boer, Bůh filozofů a Bůh Pascalův

8. Kantovo pojetí náboženství
Literatura: Kant, Kritika čistého rozumu; Schaefler, Filozofie náboženství ; Cole: Filozofie náboženství

9. Hegelova filozofie náboženství
Literatura: Hegel, Filozofie dějin (III.díl, 3. odddíl); Singer P., Hegel

10. Feuerbachova filozofie náboženství
Literatura: Feuerbach: Podstata náboženství

11. Kierkegaardovo chápání víry
Literatura: Kierkegaard S., Nemoc k smrti – Bázeň a chvění; Gardiner, Kierkegaard

12. Nietzsche: Bůh je mrtev
Literatura: Nietzsche, Radostná věda (část třetí) ; Nietzsche: Tak pravil Zarathustra; Nietzsche, Antikrist; Kouba, Nietzsche (kap. 3), Hrbek M., Smrt Boha v Nietzschově filozofii

13. Buberovo chápání víry
Literatura: Buber, Já a Ty

14. Jaspersova filozofická víra
Literatura: K. Jaspers , Filozofická víra

15. Levinas a filozofie náboženství
Literatura: Levinas E., Totalita a nekonečno; Tatranský T., Lévinas a metafyzika

16. G. Marcel a existenciální chápání náboženství
Literatura: Marcel G., Přítomnost a nesmrtelnost

17. Paul Ricoeur a hermeneutika náboženských symbolů
Literatura: Ricoeur P., Myslet a věřit; Ricoeur P, život, pravda, symbol


Atestace pro studenty religionistiky a filozofie:

ústní zkouška v rozsahu probírané látky

Povinná literatura:

Schaeffler, Filozofie náboženství

+ alespoň 3 knihy z oddílu Prameny + alespoň 1 knihu z oddílu sekundární literatura

 

 

Doporučená literatura:

Prameny:


Sekundární literatura: