Úvod do metafyziky


dr. Jindřich Karásek


Anotace:

Přednáška pro neoborové studenty FF UK. Záměrem kurzu je seznámit studenty FF UK, kteří nestudují filosofii, se základními vymezeními, úkoly a postupy metafyziky, jež byla dlouhou dobu chápána jako královna věd, nebo se jako jediná z věd zaměřovala na otázku, co je bytí, co dělá jsoucí věci jsoucími, a jaká základní určení přínáležejí jsoucím věcem, nakolik jsou právě jsoucími. Předmětem analýz v přednáškách budou zejména texty Aristotelovy, Descartovy a Kantovy. S přibližnou přesností lze totiž říci, že Aristoteles metafyziku založil, Descartes jí dal nové směřování, a Kanta lze chápat jako jejího završovatele.


Literatura pro seznámení s tématem: