Svoboda a rovnost: seminář k politické filosofii


Jakub Jirsa

Úterý ? 14:10 až 15:40 (Celetná ul., č. d. 208)Základním textem, který budeme sledovat je Berlinova esej ?Dva pojmu svobody?; v první polovině semestru bude každý seminář věnován jedné pasáži tohoto textu. Za pomoci další sekundární literatury (a textů z dějin politického myšlení, na které Berlin odkazuje) se pokusíme rekonstruovat důvody, které B. vedly k vypracování konceptu pozitivní a negativní svobody a jak toto dělení vlastně chápat. V druhé části semestru se zaměříme na pluralismus hodnot, roli této etické koncepce v politickém myšlení a debatě o pozici svobody a rovnosti v politickém myšlení.

Seminář předpokládá znalost angličtiny.
Výsledné hodnocení bude založeno na a) aktivní participaci na seminářích a b) prezentaci, resp. prezentacích sekundárních textů.

Sylabus ke kursu [RTF].

Předběžný výběr literatury, se kterou se bude pracovat na semináři:

Berlin, I. (1969): ?Two Concepts of Liberty?, in I. Berlin, Four Essays on Liberty, London: Oxford University Press. česky v Kis, J. (1997) viz níže, nebo I. Berlin (1999): Čtyři eseje o svobodě, Prostor.

Constant, B. (1816): The Liberty of Ancients Compared with that of Moderns.

Fichte, J. G., ?Exkurse zur Staatslehre - Über Errichtung des Vernunftreiches? v Politische Fragmente.

Gray, J. (1980): ?On Negative and Positive Liberty?, Political Studies, 28, pp. 507-26.

Honneth, A. (1999): ?Negative Freedom and Cultural Belonging?, Social Research 66, 4, 1063-1077.

Kant I., ?Vom Verhältnis der Theorie zur Praxis im Staatsrecht (gegen Hobbes)? v
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.

Levin, M. (1984): ?Negative Liberty? v Social Philosophy and Policy 2, 84-100.

MacCallum, G. C. Jr. (1967): ?Negative and Positive Freedom?, Philosophical Review, 76, pp. 312-34.

Mill, J. S., On Liberty.

Taylor, C. (1979): ?What's Wrong with Negative Liberty?, in A. Ryan (ed.), The Idea of Freedom, Oxford: Oxford University Press.

Skinner, Q. (1984): The Paradoxes of Political Liberty, The Tanner Lectures on Human Values.

Williams, B. (2005): ?From Freedom to Liberty? in ibid, In the Beginning Was the Deed.

 

Obecně úvodní literatura:

Arendtová, H. (2002): ?Co je svoboda?? v: ibid, Mezi minulostí a budoucností, CDK, s. 129-152.

Aron, R. (1992): Esej o svobodách, Archa.

Gray, J. (2004): Dvě tváře liberalismu, MF.

Geuss, R. (2001): History and Illusion in Politics, Cambridge University Press.

Hampton, J. (1997): Political Philosophy, Westview Press.

Hollis, M. (2001): ?Společné dobro? v: ibid, Pozvání do filosofie, Barrister and Principal.

Kis, J. (ed.) (1997): Současná politická filosofie, Oikoymenh.

Sartori, G. (1973): ?What is Politics? v: Political Theory, vol. 1, No. 1, s. 5-26.

Sartori, G. (1974): ?Philosophy, Theory and Science of Politics? v: Political Theory, vol. 2, s. 133-162.

Shapiro, I. (2003): Morální základy politiky, Karolinum.

Swift, A. (2005): Politická filozofie, Portál.