Heidegger a (tradiční) ontologie

Jan Palkoska

Radikální kritika dosavadní ontologické tradice je jedním z hlavních nosných momentů Heideggerova myšlení. Heidegger přijímá (ba radikalizuje) tradičně dosti respektovaný názor, že ontologická otázka po ens inquantum ens tvoří vlastní jádro filosofického podniku. Je však přesvědčen, že dosavadní přístupy k této otázce jsou vesměs zatíženy určitými chronickými a systematicky provázanými pochybeními, v jejichž důsledku podle něj nebyla tato otázka dosud ani přiměřeným způsobem položena. Své vlastní, v mnoha ohledech vskutku dramaticky novátorské pozitivní stanovisko pak Heidegger prezentuje jako nápravu oněch údajných pochybení, a v tomto smyslu je jeho kritika tradičních ontologických strategií pro jeho filosofii konstitutivní. V souladu s tím Heidegger již v Bytí a čase a příbuzných textech pokládá tzv. „úkol destrukce dějin ontologie“ za podstatnou a neopominutelnou součást svého filosofického projektu.

Hlavním tématem semináře budou právě některé epizody Heideggerovy realizace tohoto „de(kon)struktivního“ úkolu, a to zejména v textech z období kolem vydání Bytí a času. Budeme se soustředit především na Heideggerovu kritiku kartesiánských a potažmo husserlovských metafyzických předpokladů (sdružených kolem pojmů intencionality a transcendence) a na jeho interpretaci tradičních (zejména středověkých) diskusí ohledně rozdílu mezi essentia a existentia. Vzhledem k „hermeneutickému“ charakteru Heideggerova přístupu lze ovšem jeho „de(kon)strukci sledovat jedině v kontextu jeho relevantních pozitivních tezí; o jejich rámcovou formulaci a diskusi se pokusíme způsobem nezatíženým Heideggerovou speciální terminologií. Kromě kritického zhodnocení Heideggerova zacházení s určitými aspekty filosofické tradice by tak výsledkem naší práce mělo být i lepší porozumění jak Heideggerovu pozitivnímu filosofickému přínosu, tak úloze, kterou „destrukce dějin ontologie“ hraje v jeho myšlení.

Kurs bude mít podobu přednášky vydatně doplňované seminární četbou Heideggerových textů. Předpokládá se schopnost (a ochota) číst jazykově poměrně obtížné německé texty. K získání zápočtu postačí pravidelná účast a aktivní přístup. Ke zkoušce je navíc potřeba krátká (6-10 stran) seminární práce.

Literatura:

a) primární:


b) sekundární: