Pyrrhónská skepse: systematická interpretace

Jan Palkoska

Kurs má za cíl vypracovat a kriticky zhodnotit v relevantních ohledech co nejobtížněji napadnutelnou versi universálního epistemického skepticismu s praktickými implikacemi. Jako východisko a vodítko poslouží pozice, kterou ve svých textech představuje Sextus Empiricus pod názvem „pyrrhonismus“ a která je pro hledanou versi skepticismu zřejmě nejvhodnějším předběžným kandidátem.

V první, „konstruktivní“ fázi se pokusíme propracovat Sextův „pyrrhonismus“ tak, aby obstál jako vnitřně soudržné stanovisko. Na pozadí možných námitek vyčleníme body, které se zdají být v tomto ohledu rozhodující, a pokusíme se je vyjasnit, zpřesnit a případně modifikovat. V druhé, „kritické“ fázi se pak budeme ptát, zda a v jakých ohledech lze vypracované stanovisko považovat za filosoficky zajímavé resp. za přitažlivé v praktickém ohledu. Během kursu se budeme průběžně potýkat s četnými tématy současné tzv. analytické epistemologie a filosofické logiky, jako jsou sémantika tzv. proposičních postojů a nepřímých kontextů, epistemický status a vzájemný vztah přitakání [sygkatathesis, assent] a přesvědčení [doxa, belief], kritéria smysluplnosti jazykových výrazů, dialektika argumentů z přejatých premis atd.

Kurs bude mít podobu problémově zaměřené přednášky s průběžnou diskusí, doplňované podle potřeby seminární četbou Sextových textů, případně sekundární literatury. Předpokládá se schopnost (a ochota) číst texty v anglickém jazyce. Znalci klasické řečtiny vřele vítáni! K získání zápočtu postačí pravidelná účast a aktivní přístup. Ke zkoušce je navíc potřeba krátká (6-10 stran) seminární práce.

Literatura:

a) primární:


b) sekundární: