Latinská četba: R.Descartes – Odpovědi na sedmé námitky

Jan Palkoska

Tzv. Sedmé námitky, které v reakci na Descartovy Meditace o první filosofii sepsal jezuita Jean Bourdin, jsou poslední sadou námitek, kterou Descartes zahrnul do rozšířeného druhého vydání latinské verze Meditací z r. 1642. Bourdin se v mnohem větší míře než ostatní autoři námitek věnuje metodologickým aspektům Meditací a kriticky se vymezuje zejména vůči Descartovu uplatňování východiska tzv. „metodického skepticismu“ v První a Druhé meditaci. Descartes považoval Bourdinovy námitky za osobně zaměřený a věcně zcela pochybený výpad, čemuž odpovídají i jeho příkré a sardonické odpovědi (a rovněž skutečnost, že tuto sadu odmítl zařadit do francouzského vydání Meditací z r. 1647). To však nic nemění na tom, že pečlivé studium ústředních bodů tohoto názorového střetu je velmi poučné jak s ohledem na otázku přesné úlohy „metodického skepticismu“ v Descartově metafyzickém rozvrhu, tak šířeji s ohledem na problematiku vnitřní soudržnosti a legitimity určitých verzí epistemického skepticismu.

Hlavní náplní kursu bude seminární četba a překlad originálního latinského znění vybraných úseků z Odpovědí na sedmé námitky. Opominuta však nezůstane ani věcná diskuse obsahu probíraných pasáží. Účast v kursu předpokládá elementární schopnost po předběžné přípravě veřejně dešifrovat smysl latinských vět. K získání zápočtu se vyžaduje pravidelná aktivní účast a po absolvování kursu schopnost bez větších obtíží a bez pomoci slovníku přeložit a věcně komentovat kratší pasáž z předem připraveného úseku probíraného textu dle vlastního výběru.

Literatura: