Pojetí mysli od Descarta k Humovi


Filosofové v raném novověku mají velmi rozmanitá pojetí mysli, ale všichni nějak reagují na Descartovu res cogitans. V našem kursu se budeme nejprve zabývat Descartem samým a pak reakcemi u Hobbese, Malebranche, Locka, Berkeleyho, Leibnize a Huma. Náš zájem se soustředí na otázku, co je u těchto jednotlivých filosofů podstatou mysli. Zvláštní pozornost budeme věnovat roli pojmu substance a pojetí vědomí. (Nelze předpokládat, že by obsah těchto pojmů zůstával od autora k autorovi neměnný.) Budeme se zabývat rovněž pochybnostmi (hlavně Malebranchovými a Lockovými) ohledně našich schopností podstatu mysli vůbec poznat.