Ústav filosofie a religionistiky FF UK
LS 2006/2007

Název kursu: Mircea Eliade: Posvátné a profánní

Religionistický seminář (Seminář k fenomenologii náboženství)            -/-     -/2 Z
Vyučující: Milan Lyčka
Pátek, 10:50-12:25, učebna č. 225 V

Anotace:

Seminář se zabývá rozborem dvojice protikladných a komplementárních pojmů posvátné/profánní, jak je chápal jeden z největších moderních fenomenologů náboženství Mircea Eliade, zejména s ohledem na kategorie prostoru (svaté místo) a času (mýtus). Rozbor se bude opírat především o četbu díla Posvátné a profánní a Mýtus o věčném návratu, s přihlédnutím k některým pasážím jiných Eliadeho děl, ve kterých se rovněž zabývá uvedenou problematikou.

Literatura:

a/ povinná:
Mircea Eliade, Posvátné a profánní (Oikúmené, Praha 2006)
Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování) (Oikúmené, Praha 1993)

b/ doporučená:
Mircea Eliade, Myth and Reality (Harper & Row, 1963)
Mircea Eliade, Pojednání o dějinách náboženství (Argo, Praha 2004)

Atestace:

Semestrální seminář je ukončen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři, vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře a jeho ústní prezentací.