Přirozené a umělé myšlení I., II.


Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

Studenti jiných fakult a hosté vítáni (studenti FHS se zapisují se zápočtem). Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Na PřF je předmět veden pod č. S720P97K.


Anotace
Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce
v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

 

Letní semestr 2006/2007 (PZ005):

zahájení: středa 14. února 2006, 14,30
seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)
Upozornění: 18. dubna se přednáška nekoná


Předpokládaná témata pro letní semestr:

Stručná historie kybernetiky, umělé inteligence a kognitivní vědy. Roboty a hybridy. Konekcionistický princip a víceúrovňové dynamické systémy. Domény diskurzu. Pojem artefaktu, vztah přirozeného a umělého. Princip funkce neuronu. Architektura a funkce mozku. Vizuální vnímání. Enaktivní přístup v kognitivní vědě. Senzomotorická provázanost vnímání s jednáním.

Materiály k přednáškám a seznam doporučené literatury bude studentům zpřístupněn na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literaturu půjčuji pouze k prezenčnímu studiu.

Hodnocení
Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

první (předběžnou) do 11.4.2007,
druhou (definitivní) do 15.6.2007.

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení může mít vliv i dodržení termínů odevzdání). Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.