Náboženství Babylónie a Asýrie

Náboženství Babylónie a Asýrie

Anotace:

Cílem kursu je zprostředkovat základní informace o semitské vrstvě náboženských kultur starověké Mezopotámie. U nesemitských (především sumerských) prvků se výklad zastavuje pouze z kontextuálních důvodů a okrajově. V zimním semestru slouží k uvedení do problematiky stručné shrnutí výsledků dosavadního archeologického výzkumu, dějinný nástin (od prehistorického do helénistického období), charakteristika jazyka a písma (klínopisu), utřídění pramenů ke studiu a bibliografická orientace. Po prolegomenální části je pozornost věnována asyrsko?babylónskému panteonu, charakterizování jeho nejdůležitějších představitelů a mytickým látkám s nimi spojeným. V letním semestru se výklad postupně obírá dílčími aspekty východosemitské teologie (koncepce božství, systemizace panteonu), kosmologie (vznik a zánik světa, osud jako kosmický řád, světoobraz), antropologie (stvoření člověka, jeho úděl, thanatologie). Kurs je ukončen přehledem asyrsko?babylónského kultu: bohoslužebné prostory, kněžské stavy a jejich kompetence, bohoslužebné symboly, bohoslužebné úkony, nejdůležitější svátky, deduktivní a intuitivní divinace, magie a exorcismus, přechodové rituály a kult předků.

Atest formou zkoušky bude probíhat po absolvování obou semestrů.

 

Sylabus:

 

ZS

1. Kulturně?historický přehled I: etnická situace, vymezení pojmu "Semité", sumero-akkadská syntéza, přehled dějin, aktuální stav archeologického výzkumu

2. Kulturně?historický přehled II: jazyk (akkadština a její babylónský a asyrský dialekt, užívání aramejštiny), písmo (sylabický klínopis), transliterace a transkripce

3. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, chrámové vybavení, kultovní instalace, amulety, divinační modely atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, drobné plastiky, pečetní válečky atd.), písemné prameny neliterární (výčty teonym, soupisy obětí, votivní inskripce, právní ujednání atd.) a literární (mýty, eposy, hymny, rituální scénáře, divinační texty, mudrosloví atd.), onomastika

4. Panteon v předsargonovském období: generické pojmy, Il?aba, Ilum, Sín, Šamaš, Ištar, Addu, Ea, Padan, Álum, Nárum, Apsúm

5. Panteon v období sumero?akkadské syntézy I: triáda nejvyšších bohů - úranický Anu, atmosférický Ellil, akvatický Ea

6. Panteon v období sumero?akkadské syntézy II: astrální triáda - lunární Sín, solární Šamaš, venušovská Ištar

7. Panteon v období sumero?akkadské syntézy III: atmosférický Adad, válečnický Zababa

8. Panteon v období sumero?akkadské syntézy IV: vládci podsvětí Nergal a Ereškigal

9. Panteon v období sumero?akkadské syntézy V: chtónický Ninurta, pastevecký Tamúzu, patroni ohně Išum, Girrum a Nusku

10. Panteon v období monolatrických tendencí I: říšský bůh Aššur

11. Panteon v období monolatrických tendencí II: říšští bohové Marduk a Nabú

12. Panteon v období monolatrických tendencí III: Nabonidova reforma Sínova kultu, monolatrické tendence v Ninurtově kultu

 

LS

1. Teologie: antropomorfní a zoomorfní reprezentace božství, výtvarná, matematická a astrální symbolizace božství, sociomorfní reprezentace panteonu, ot. božské přítomnosti

2. Kosmologie: kosmogonie (přehled starších sumerských a typologizace akkadských koncepcí), kosmografie, osud (šímtu) jako řád světa, kolektivní eschatologie (zánik světa podle Béróssova podání)

3. Antropologie: antropogonie, hmotná a nehmotná složka lidské osobnosti, úděl člověka, hamartologie, etika, rituální čistota, vztah lidství - božství, kategorie tzv. "osobního" božstva

4. Thanatologie: smrtelnost jako základní charakteristika lidství, "duchové zemřelých" (etemmu) a jejich posmrtný úděl, obraz podsvětí

5. Bohoslužebné prostory: chrámové komplexy (bít ili) a věže (ziqqurratu), jejich funkce, dispozice, orientace, výbava

6. Bohoslužební aktéři: společenský statut, ot. dědičného kněžství, intronizace, hierarchie chrámového kléru, jednotlivé sacerdotální stavy, kněžství žen

7. Bohoslužebné symboly: výtvarné idoly, standarty a emblémy, absence archeologické evidence a její možné příčiny, ontologický statut bohoslužebných symbolů

8. Bohoslužebné úkony: intronizace idolů (tzv. mís?pí?rituály), jejich purifikace a zdobení, revokace hierogamie, obětní praxe, adorace (liturgická recitace hymnů, zpěv, hudba a tanec), rituální gesta

9. Bohoslužebné slavnosti: lokální platnost liturgických kalendářů, obecné rysy (přinášení obětí, obecenstevní hodokvas, procesní praxe), příklad: novoroční svátek akítu a revokace kosmogonie

10. Deduktivní divinace: úřad věštce, resp. věštkyně, jejich společenský statut, božšká garance deduktivní divinace (Šamaš, Adad, Ea), základní modality věštného počínání (astromancie, chronomancie, teratomancie, iatromancie, fyziognomancie, splanchnomancie, libanomancie, aleuromancie, kléromancie, klédónomancie, oniromancie atd.)

11. Intuitivní divinace: úřad proroka, resp. prorokyně, jejich společenský statut, božská garance intuitivní divinace (Ištar), literární proroctví

12. Magie a exorcismus: ášipútu a její verbální (zaříkávání, zlořečení a dobrořečení) a gestická složka, sbírky Šurpu a Maql?, přísaha

13. Přechodové rituály: narození, adopce a její anulování, ot. iniciace do dospělosti, sňatek a jeho anulování (rozluka), exkomunikace, pohřeb

 

Povinná literatura:

ZS

Jan Heller, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. Praha: Kalich, 1978; 19882: s.101-233 (= 2. část: Mezopotámské náboženství").

Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Přel. Blahoslav Hruška, Lubor Matouš, Jiří Prosecký a Jana Součková. Živá díla minulosti 83; Praha: Odeon, 1977: s.149?274 (= 2. část: "Akkadské mýty").

LS

Jean Bottéro, Nejstarší náboženství: Mezopotámie. Praha: Academia, 2005.

Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška & Marek Rychtařík, Epos o Gilgamešovi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

Doporučená literatura:

Adolph Leo Oppenheim, Starověká Mezopotámie: Portrét zaniklé civilizace. Praha: Academia, 2001.

Jean-Jacques Glassner, Mezopotámie (34. století př. n. l. až 539 př. n. l.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994.

Jeremy Black & Anthony Green, Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: Ilustrovaný slovník. Historia 1; Praha: Volvox Globator, 1999.

Helmer Ringgren, Religions of the Ancient Near East. London: SPCK, 1973: s.49?123 (= 2. část: "Babylonian and Assyrian Religion"). [Něm. překl.: Die Religionen des Alten Orients. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979: s.113-184 (= 3. část: "Babylonische und assyrische Religion").]

Jack M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East. 2 sv. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000: s.423?454, 1815?1958, 2117?2134, 2265?2366.