Řečtina I

dr. Radek Chlup

 

Anotace:

Kurz klasické řečtiny pro začátečníky, který je koncipován tak, aby po jeho absolvování (a po absolvování navazující Řečtiny II) dokázal student samostatně číst řecké texty. Aby tohoto cíle bylo možno dosáhnout, bude třeba postupovat značně rychlým tempem, a kurz bude proto náročný na domácí přípravu. Učit se budeme podle nové učebnice řečtiny, kterou píši a průběžně zveřejňuji na Moodlu. Studentům, kteří si chtějí řečtinu důkladně osvojit, je doporučena též účast na doplňkovém procvičovacím kurzu Řečtina I - cvičení.

Kurz je atestován po každém semestru jedním zápočtem, který lze získat na základě zápočtového testu z probrané gramatiky. V prvním semestru je podmínkou připuštění k zápočtovému testu též absolvování dvou krátkých průběžných testíků v říjnu a listopadu. Po druhém semestru je možno získat zkoušku, a to na základě překladu zadaného textu (student bude mít k dispozici všechny gramatické pomůcky a jeho cílem bude předvést, že s jejich pomocí dokáže text správně zkonstruovat).


Sylabus

V průběhu celého roku bychom měli probrat zhruba následujících 21 lekcí:

1. Alfabéta, fonetika, diakritika, interpunkce.

2. Přízvuk.

3. Přehled skloňování jmen. Druhá deklinace. Člen.

4. První deklinace. Adjektiva 1. a 2. deklinace. Osobní zájmeno autos.

5. Indikativ, infinitiv a imperativ prézentu a futura aktiva thematických sloves. Zvratná zájmena.

6. Indikativ imperfekta a aoristu aktiva thematických sloves.

7. Vztažná zájmena. Infinitivní vazby.

8. Mediopasivum: indikativ prézentu, futura, imperfekta a aoristu.

9. Třetí deklinace: souhláskové kmeny. Tázací a neurčité zájmeno.

10. Participium aktiva. Syntax participia I: příslovečné a přívlastkové.

11. Participium media. Syntax participia II: doplňkové participium, genitiv a akuzativ absolutní.

12. Stupňování adjektiv a adverbií.

13. Zájmena ukazovací a přivlastňovací. Adjektiva pás, megas, polys.

14. Stažená slovesa -aó a -eó. Stažené futurum.

15. Stažená slovesa -oó. Pádová syntax I: předmětová užití.

16. Třetí deklinace: s-kmeny. Pádová syntax II: příslovečná určení.

17. Třetí deklinace: samohláskové kmeny. Stažená jména první a druhé deklinace . Pádová syntax III: genitiv u jmen.

18. Konjunktiv: tvary prézentu a aoristu aktiva a media. Konjunktiv v hlavní větě. Podmínkové souvětí futurální a opětovací v přítomnosti.

19. Optativ: tvary prézentu, futura a aoristu aktiva a media. Optativ v hlavní větě: přací a potenciální. Podmínkové souvětí potenciální a ireálné

20. Konjunktiv ve vedlejší větě obavné, snahové, účelové a časové.