Anotace ke kurzum v ZS 2007-2008

 

II.a. skeletový kurz: přednáška

Název: Úvod do filosofie německého idealismu

 

Popis: Filosofie německého idealismu vzniká jako kritické vyrovnání se s Kantovou filosofií. Zde byla důležitou okolnost, kterou formuloval propagátor Kantovy filosofie v tehdejším Německu, Karl Leonhard Reinhold, jako tezi, že Kant nezformuloval jednoznačně princip (Grundsatz-zásadu) své filosofie v celku. Tento nedostatek se pokusil Reinhold odstranit. Způsob, jakým tak učinil, se však jevil jako nedostatečný. Vznikla tak diskuse o problému nejvyššího a jediného principu filosofie, která vedla bezprostředně ke vzniku Fichtova projektu vědosloví.

Jak je patrné, jedná se z hlediska filosoficko-systematického o problém posledního zdůvodnění vědění v celku. Nejvyšší princip filosofie neměl totiž sloužit jen jako jediný axióm v rámci systematické výstavby filosofie, nýbrž měl být koncipován tak, aby umožnil vysvětlit charakter lidského vědění jako takového.

 

Literatura (jako uvedení do problematiky):

1. Frank, Manfred, 'Unendliche Annäherung'. Die Anfänge der philosophischen Frühromantik, Suhrkamp 1997.

2. Horyna, Břetislav, Dějiny rané romantiky, Vyšehrad 2005.

 

 

II.b. Skeletový kurz: četba

 

Pro zájem studentů bude pokračovat četba Hegelovy Fenomenologie ducha (kap. Kraft und Verstand).