Tělo (výběrový kurz)

 

Tělo (výběrový kurz)

 

?Tělo jsem a tělo a pranic více; a duše jest jen slovo pro cosi na mém těle. Tělo jest veliký rozum, mnohost s jediným smyslem, válka i mír, jeden ovčinec a jeden pastýř.?

(Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra. Překl. Otokar Fischer, Olomouc, Votobia, 1992, str. 27)

 

Cílem tohoto semináře je porozumět Nietzscheovým slovům na základě konfrontace medicínského a fenomenologického pohledu na lidské tělo. Výchozím bodem celého zkoumání proto bude srovnávací studium Goldsteinova pojetí lidského organismu a Merleau-Pontyho explikace tělesného schématu, tak jak je podána zejména ve Phénoménologie de la perception. Srovnání obou koncepcí lidské tělesnosti by mělo být doplněno a prohloubeno o reflexi zkušenosti transplantace orgánu, kterou nacházíme u Nancyho a Varely. Filosofické zkoumání lidské tělesnosti se však neomezuje jen na čistě medicínský kontext; spíše tento kontext využívá jako odrazový můstek k obecnějším úvahám o těle v jeho psychických, sociálních a kulturních implikacích. Od filosofické reflexe medicínské problematiky bychom se proto měli přesunout ke koncepcím tělesnosti, které vypracovali Henry a Deleuze s Guattarim. Tyto neo- či post-fenomenologické koncepce tělesnosti by nám měli sloužit jako kritický korelát k fenomenologickému pohledu na tělo, a tak doplnit celkovou mozaiku našich úvah o problematice lidské tělesnosti.

 

 

Literatura:

 

Deleuze, Gilles a Guattari, Felix: L?Anti-?dipe. Capitalisme et schizophrénie. Paris, Minuit, 1972.

Deleuze, Gilles a Guattari, Felix: Anti-Oedipus. Capitalism and Schizophrenia. Překl. Robert Hurley, Mark Seem a Helen R. Lane, Minneapolis, University of Minnesota Press 1983.

Deleuze, Gilles a Guattari, Felix: Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2. Paris, Minuit, 1980.

Deleuze, Gilles a Guattari, Felix: A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia 2. Překl. Brian Massumi, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987.

Goldstein, Kurt: Selected Papers. Ed. Aron Gurwitsch, Else M. Goldstein Haudek, William E. Haudek; překl. Aron Gurwitsch, The Hague, Nijhoff, 1971.

Goldstein, Kurt: The Organism. A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man. Překl. New York, Zone Books, 2000.

Henry, Michel: Incarnation. Une philosophie de la chair. Paris, Seuil, 2000

Merleau-Ponty, Maurice: Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard, 1945.

Merleau-Ponty, Maurice: Phenomenology of Perception. Překl. Collin Smith, London, Routledge 1962.

Nancy, Jean-Luc: L?intrus, Paris, Galilée, 2000.

Sebbah, Francois-David: L?épreuve de la limite. Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie. Paris, PUF, 2001.

Varela, Fancisco J.: ?Intimate Distances; Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation?, in. Journal of Consciousness Studies 8, No. 5-7, 2001, s. 259-271.