Úvod do filozofie prostřednictvím filozofie jazyka

Úvod do filozofie prostřednictvím filozofie jazyka (ZS a LS 07-08)

Mgr. Petr Dvořák, PhD.

 

Kurs si klade za cíl uvést studenty přednáškovou formou do obecné filozofie skrze problémy filozofie jazyka. V závorkách u tématu jsou uvedeni myslitelé a školy, kteří v dané oblasti nejvíce přispěli. Přednáška se však neomezuje pouze na ně. Kurs je zamýšlen pro studenty jazykovědných oborů. Návrh témat (nemusí být striktně dodržen ? v závislosti na tempu a zájmech studentů).

Atest bude udělen písemnou formou testu z probrané látky (s praktickými příklady k rozboru).

 

1.      Úvod do filozofie obecně a analytické filozofie zvláště (obrat k jazyku).

2.      Vyjasnění pojmů: logika, filozofická logika, filozofie logiky, logická sémantika a syntax, sémantika přirozeného jazyka, pragmatika

3.      Teorie významu

tradiční teorie významu (Platón, Augustin, středověká scholastika)

význam jako funkce (Fregovská sémantika)

verifikacionismus (Vídeňský kruh)

význam jako užití (Wittgenstein, Austin, Grice)

obecné filozofické téma: problematika obecnin, realismus, nominalismus

epistemologické principy a předpoklady

4.      Teorie predikace

identitní a funkční pojetí predikace (Aristoteles, aristotelismus, Frege)

jednoznačnost, víceznačnost, analogie

obecné filozofické téma: problém vypovídání o trans-empirické skutečnosti

5.      Problematika určitých deskripcí (Russell, Strawson, Donellan)

reference a denotace, prázdná reference, existenční tvrzení

implikace a presupozice

obecné filozofické téma: esence, existence a bytí

6.      Problematika vlastních jmen

deskripční teorie (Russell, Searle)

kauzální teorie (Kripke)

obecné filozofické téma: individuum

7.      Modální pojmy (Lewis, Kripke, Plantinga)

význam modálních operátorů, de re a de dicto, kontrafaktuály,

možné světy

obecné filozofické téma: modality, modální metafyzika, filozofická teologie

8.      Formální sémantika (Frege, Montague, Tichý?)

princip kompozicionality, intenzionální logika, lambda kalkul, teorie typů,
kategoriální gramatika, Montaguovská gramatika, Transparentní
intenzionální logika

obecné filozofické téma: ontologická struktura skutečnosti

9.      Teorie řečových aktů (Austin, Searle)

performativní a konstatativní, řečový akt

ilokuční síla, analýza tropů (zejm. metafory)

obecné filozofické téma: analogie, symbol a metafora, filozofie vědy

10.  Kooperace, konverzační princip a implikatura (Grice)

kvantifikátory v přirozeném jazyce a v logice

negace

gradace u adjektiv a adverbií

obecné filozofické téma: vztah logiky a přirozeného jazyka

11.  Neurčitost a nepřesnost v jazyce

problematika definice, primitivní pojmy, konceptuální schéma

lingvistická relativita

fuzzy logika

obecné filozofické téma: kategorizace skutečnosti a objektivita poznání