Otázka viny (výběrový seminář ZS 2007/2008)

Otázka viny (výběrový kurs ZS 2007/2008)

 

Václav Němec 

  Anotace

 

Kurs je věnován pojetím viny ve filosofii dvacátého století. Těžištěm semináře je četba a interpretace vybraných textů Karla Jasperse (Otázka viny), Paula Ricoeura (Německá vina), Martina Bubera (Vina a pocit viny), Maxe Schelera (Lítost a znovuzrození), Ludgera Honnefeldera (K filosofii viny), Arthura Kaufmanna (Princip viny) aj. V souvislosti s koncepty viny jednotlivých myslitelů budou tematizovány zejména následující problémy či problémové okruhy: vztah kriminální a morální viny; problém kolektivní viny (resp. odpovědnosti); problém ?metafysické? či ?existenciální viny?; personální předpoklady možnosti provinění; fenomén svědomí a jeho souvislost s reflexivní strukturou vědomí; proces zpracování viny; základ viny ve volních aktech a problém volních návyků atd. Filosofická tematizace fenoménu viny bude příležitostně konfrontována s implicitními pojetími viny i explicitními aplikacemi filosofických konceptů viny v teorii práva, právní dogmatice a politicko právní praxi.

     Znalost němčiny a francouzštiny je vítána, ale není nezbytnou podmínkou, relevantní části cizojazyčných textů budou k dispozici v českém překladu.   

 

Literatura

 

M. Buber, ?Vina a pocit viny?, in: Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání, vyd. J. Němec, Praha 1971 (přetisk 1990), str. 167-192.

G. Haeffner, ??Schuld?. Anthropologische Überlegungen zu einem ebenso problematischen wie unverzichtbaren Begriff?, in: Schuld und Schuldbewältigung, vyd. G. Haeffner, Düsseldorf 1993, str. 10-28.

M. Heidegger, Bytí a čas, § 58, Praha 1996, str. 310-319.

L. Honnefelder, ?Zur Philosophie der Schuld?, in: Theologische Quartalschrift 155 (1975), str. 31-48.

K. Jaspers, Otázka viny, Praha 2006.

K. Jaspers, ?Freiheit und Wiedervereinigung?, in: týž, Lebensfragen der deutschen Politik, München 1963, str. 171-202.

K. Jaspers, Philosophie, II/3, kap. 7, Berlin 1932, str. 246-249.

A. Kaufmann, Das Schuldprinzip, Heidelberg 1976.

R. Litz, ? und verstehe die Schuld, Regensburg 2002.

K. Peters, heslo ?Schuld?, in: Staatslexikon, 6, Freiburg 1961, sl. 1150-1.

P. Ricoeur, ?La culpabilité allemande?, in: týž, Lectures 1: Autour du politique, Paris 1991, str. 143-154.

P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologie svobody, Praha 2001.

P. Ricoeur, Philosophie de la volonté II: Finitude et culpabilité 1: L?homme faillible, Paris 1960. 

P. Ricoeur, Philosophie de la volonté II: Finitude et culpabilité 2: La symbolique du mal, Paris 1960.

M. Scheler, ?Reue und Wiedergeburt?, in: týž, Vom ewigen im Menschen, Bern 1954, str. 29-59 (přetisk in: Das Gewissen als Problem, vyd. N. Petrilowitsch, Darmstadt 1966, str. 92-130).