Četba textů z filosofické antropologie ? výběrový kurs LS 2008

Četba textů z filosofické antropologie ? výběrový kurs LS 2008

 

Václav Němec  

 

Anotace

 

Náplní semináře je četba a interpretace textů z oboru filosofické antropologie, tj. filosofické disciplíny, která ústředním předmětem svého zkoumání činí otázku Co je člověk?, resp. otázku po bytnosti člověka. Cílem semináře je představit program filosofické antropologie, jak byl formulován jejími hlavními představiteli ve dvacátém století, a její klíčová témata. Pozornost bude věnována především pojetí zvláštního postavení člověka ve světě u Maxe Schelera, tezi o biologické nedostatečnosti člověka a pojmu institucí Arnolda Gehlena, teorii symbolů a pojetí kultury jako systému symbolického jednání Ernsta Cassirera, analýzám základních typů lidských činností Hannah Arendtové či fenomenologii smrti u Paula Ludwiga Landsberga. Část semináře bude věnována rovněž dobové kritice projektu filosofické antropologie z pozice fenomenologické transcendentální filosofie E. Husserla a fundamentální ontologie M. Heideggera.          

 

Literatura

 

H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha 2007.

M. Buber, Problém člověka, Praha 1997.

E. Cassirer, An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of human Culture, New Haven 1972.

A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Frankfurt a. M. 1962.

A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen, Reinbek bei Hamburg.     

M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996, str. 59-68.

M. Heidegger, Kant a problém metafyziky, Praha 2004, str. 181-191.

E. Husserl, Phänomenologie und Anthropologie, in: Philosophy and Phenomenological Research 2/1 (1941), str. 1-14.

P. L. Landsberg, Einführung in die Philosophische Anthropologie, Frankfurt a. M. 1960.

P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.   

G. Marcel, L homme problématique, Paris 1955. 

M. Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha 1968.

M. Scheler, K ideji člověka, in: týž, O studu, Praha 1993.

M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Bern/München 1974.