Splendeur et mis?re naturalismu

Splendeur et mis?re naturalismu

 

Jan Palkoska, Ph.D.

 

 

            Přestože se pod hlavičku filosofického ?naturalismu? v současnosti řadí nepřehledné množství rozmanitých doktrín, příslušejících do různých oblastí a různých úrovní obecnosti v rámci filosofické problematiky, je nesporné, že přinejmenším v anglo-americkém okruhu představuje naturalistický program, široce charakterizovaný mj. vyhroceným empirismem, nedůvěrou k abstraktním entitám, či privilegováním nebo dokonce absolutizováním metod přírodních věd při provozování filosofie, mimořádně vlivný proud v současném myšlení. V kursu nejprve zmapujeme a do vzájemných vztahů uvedeme základní myšlenkové figury, které jsou v pozadí široce ?naturalistického? přístupu v současné anglo-americké filosofii, a následně se budeme soustředit na kritické zkoumání a hodnocení jejich uplatňování zejména v metafilosofii, epistemologii, ve filosofii vědy a ve filosofii matematiky ? s důrazem na otázku, zda to, co naturalismus nabízí, dokáže vyvážit to, oč nás (alespoň podle kritiků) připraví. Dotkneme se tak jistých palčivých otázek, jako je pojetí filosofie coby pojmové, resp. jazykové analýzy, ?rozpuštění? filosofie v přírodních vědách, vztah mezi epistemickými a psychologickými kategoriemi, popření existence apriorních poznatků či radikální nominalismus v ontologii matematiky. Ve svých textech dostanou slovo jak obhájci naturalistických postojů (např. V.W.Quine, A.Goldman, P.Kitcher, P.Maddyová), tak jejich kritikové (např. J.Katz, J.Kim, H.Putnam).

            Jedná se o výběrový kurs, na kterém jsou vítáni začínající i pokročilí studenti. Bude mít formu přednášky, podle potřeby doplňované seminární četbou textů. Předpokladem k získání atestu je solidní docházka, plnění seminárních zadání, schopnost číst texty v anglickém jazyce a odevzdání kratší seminární práce na zvolené nebo zadané téma.