Ústav filosofie a religionistiky FF UK LS 2007/2008 Název kursu: Mircea Eliade: Smysl zkoumání náboženství Religionistický seminář (Seminář k fenomenologii náboženství) -/- -/2 Z Vyučující: Milan Lyčka Pátek, 10:50-12:25, učebna č. 225 V Anotace: Seminář se zabývá úvahami Mircei Eliadeho o smyslu vědeckého zkoumání náboženství pro moderního člověka. Eliade se ve svých metodologických analýzách pokouší postihnout jednak proměny přístupu ke studiu náboženství v závislosti na změnách celkového myšlenkového paradigmatu, jednak se snaží určit význam zkoumání náboženských fenoménů pro celkovou situaci jedince a společnosti. Hlavní náplní práce v semináři bude rozbor vybraných Eliadových textů se snahou porozumět jeho základním metodologickým východiskům a závěrům. Předpokladem účasti je dobrá znalost anglického jazyka a alespoň základní orientace v problematice metodologie religionistiky a fenomenologie náboženství. Atestace: Kromě společné práce v semináři studenti dostanou za úkol individuálně zpracovat relevantní text, na jeho základě si připravit vlastní prezentaci a napsat krátký esej. Zápočet bude udělen po splnění těchto úkolů s přihlédnutím k aktivitě během účasti na semináři. Literatura: Základním studijním textem budou vybrané pasáže z knihy Mircea Eliade, The Quest. History and Meaning in Religion. The University of Chicago Press, Chicago and London 1969. Jako doplněk mohou sloužit i některé studie a kapitoly jiných Eliadových děl, z nichž poměrně velká část byla přeložena do češtiny. O charakteru a rozsahu těchto doplňkových textů rozhodne vedoucí semináře aktuálně podle potřeby.