Patočka a Platón II Seminář věnovaný Patočkově interpretaci Platónovy filosofie v 70. letech. Klíčovým bude platónský pojem ?duše? a fenomenologická (re)interpretace tohoto pojmu. Patočkova platónská interpretace bude zasazena do širšího kontextu autorovy dějinně-filosofické reflexe v její souvislosti s analogickými úvahami Husserla a Heideggera. Základní texty jsou obsaženy ve svazku Sebraných spisů Péče o duši II, zohledněna bude též dosud nepublikovaná přednáška Platón z let 1972/3, jakož i některé texty úžeji fenomenologické (Co je fenomenologie?, Co je existence? Aj.). Kurs bude mít podobu přednášek uvádějících do tématu, referátů a diskuse, resp. četby.