Tomáš Akvinský: O jsoucnu a bytnosti (De ente et essentia) ? výběrový kurs LS 2008

Tomáš Akvinský: O jsoucnu a bytnosti (De ente et essentia) ? výběrový kurs LS 2008

 

Václav Němec

  Anotace

 

Seminář je věnován četbě a interpretaci spisu Tomáše Akvinského O jsoucnu a bytnosti (De ente et essentia). Přestože jde o poměrně rané dílo, Tomáš v něm koncentrovaně na relativně malé ploše rozvíjí ústřední témata své metafysiky, která se objevují rozptýlena v jeho pozdějších spisech. Z tohoto důvodu může spis O jsoucnu a bytnosti sloužit jako vhodné východisko pro seznámení s klíčovými problémy, pojmy a naukami Tomášovy filosofie. Předmětem výkladu a diskuse v rámci semináře tak budou např. Tomášův pojem jsoucna a esence, pojem formy a látky, učení o transcendentáliích, nauka o poznání, řešení problému univerzálií, učení o vztahu duše a těla, pojem aktu bytí, vztah bytí (existence) a esence, učení o separovaných formách, některé důkazy Boží existence, pojem Boha jakožto ipsum esse subsistens atd. Tyto pojmy a nauky budou objasňovány v kontextu jejich antických a arabských zdrojů. Znalost latiny je vítána, ale není nezbytnou podmínkou, text bude čten v latinsko-českém vydání.

 

Literatura

 

Texty, překlady a komentáře

 

- S. Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha 1992.

- Thomas von Aquin, Über Seiendes und Wesenheit / De ente et essentia, mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar herausgegeben von H. Seidl, Hamburg 1988.

- J. Bobik, Aquinas on Being and Essence, Notre Dame 1988.

- Le De ente et essentia de S. Thomas d?Aquin, texte établi d?après les manuscrits parisiens, introduction, notes et études historiques par M.-D. Roland-Gosselin, Saulchoir 1926.

- Thomas von Aquin, Über das Sein und das Wesen, deutsch-lateinische Ausgabe, übersetzt und erläutert von R. Allers, Köln & Olten 1956 (3. Aufl.).

 

Sekundární literatura

 

- W. Kluxen, Jsoucno a jeho principy, in: Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha 1994, str. 91-127.

- S. Sousedík, Tomášova nauka o jsoucnu, in: Studie 115 (1/1988), str. 16-31.

- M. Grabmann, Die Schrift De ente et essentia und die Seinsmetaphysik des hl. Thomas von Aquin, in: Beiträge zur Philosophia und Paedagogia perennis (FS O. Willmann), herausgegeben von W. Pohl, Freiburg i. Br. 1919.

- A. Maurer, Form and Essence in the Philosophy of St. Thomas, in: týž: Being and Knowing. Studies in Thomas Aquinas and Later Medieval Philosophers, Toronto 1990, str. 3-18.

- W. Patt, Metaphysik bei Thomas von Aquin, London 2004.

- J. Owens, Quiddity and Real Distinction in St. Thomas Aquinas, in: Medieval Studies 27 (1965), str. 1-22.

- M. Thiel, Der einheitliche Grund der Individuation in den geschaffenen einfachen wie in den körperlichen Substanzen nach der Jugendschrift des hl. Thomas von Aquin: De ente et essentia, in: Divus Thomas 17 (1939), str. 61-74.