Jakub Čapek, Fenomenologie vnímání (přednáška)

 

pravidelně aktualizované informace ke kurzu: http://www.cfb.cuni.cz/capek/vnimani

            Kurs je uvedením do fenomenologie prostřednictvím tématu vnímání. Zároveň chce nabídnout systematickou úvahu o tom, co je vnímání, vycházející z pozic fenomenologie. V přednášce se nejprve zaměříme na Husserlovu filosofii. Ukážeme, že vnímání zde plní dvojí úlohu: zaprvé je paradigmatem ?danosti v názoru?, za druhé je způsobem, jak se zjevuje transcendentní věc. Toto dvojí pojetí vnímání lze velmi těžko sjednotit a v Husserlově fenomenologii vytváří pozoruhodné vnitřní napětí. Poté se obrátíme k Heideggerově fenomenologii, která se soustřeďuje na otázku, jaký je způsob bytí toho jsoucna, které vnímá. Kromě popisů ?prostého vidění?, které je ?samo o sobě již rozumějící a vykládající? (Bytí a čas, §32), se zaměříme na Heideggerův kritický rozbor Husserlova pojetí intencionality a vnímání, jak jej rozvíjí zejména v Základních problémech fenomenologie. Pokus o rekonstrukci dialogu, k němuž nikdy nedošlo, je v případě vnímání zvláště zajímavý. Heidegger měl v úmyslu myslet vnímání na základě času, a třebaže v tomto směru zanechal jen několik fragmentů, pokusíme se o jejich interpretaci.

Ve druhém semestru se budeme věnovat mysliteli, pro něhož byla ?fenomenologie vnímání? životním tématem, totiž Merleau-Pontymu. V samotném závěru kurzu představíme několik současných pokusů o nově založenou fenomenologii vnímání, které vycházejí z analýzy ?pozornosti? (B. Waldenfels), ?života?  (R. Barbaras, G. Figal) či z jiných motivů.

 

Základní literatura

E. Husserl, Ideje I, přel. A. Rettová a P. Urban, Praha 2004.

M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček,  J. Němec, Praha 1996.

M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe sv. 24, Frankfurt 1975.

M. Merleau-Ponty, M. Merleau-Ponty, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, Verdier 1996.

M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, Paris 1999 (1. vyd. 1943).

 

Jakub Čapek, Fenomenologie vnímání (četba)

Plán četby na ZS

 

Husserl

1.       Individuální názor a názor podstat ? Ideje I, §§ 1 ? 3

2.       Individuální názor a názor podstat (pokračování)

3.       Vnímání před branami fenomenologie ? Ideje I, §§ 27 ? 29

4.       Fenomenologická epoché a odkrytí pole fenomenologického pole (absolutní bytí  vědomí jako ?fenomenologické reziduum?) ? Ideje I, §§ 30-33

5.       Eidetická analýza prožitku (vnímání a vědomí vnímání) - Ideje I, §§ 35, 36, 38 (imanentní a transcendentní vjemy)

6.       Smyslová zkušenost jako zdroj teze světa - Ideje I, § 39

7.       Fenomenologický rozbor vnímání: zjevování transcendentní věci v nástinech - §§ 41 (vjem a jeho transcendentní předmět), 42 (vědomí a realita, imanence a transcendence), 44, 46 (teze světa nahodilá, teze já nutná)

8.       Fenomenologický pojem transcendence - Ideje I, § 47 (transcendence vjemu a věcí ve světě), § 49 (imanence ? trasncendence, vědomí a realita), § 57 (čisté já a proud prožitků)

 

Heidegger

9.       Bytí jako fenomén, Bytí a čas, § 7

10.   Rozumějící a vykládající vidění, Bytí a čas, § 32

11.   Vnímání a intencionalita I, Grundprobleme der Phänomenologie, § 8b

12.   Vnímání a intencionalita II, Grundprobleme der Phänomenologie, vybrané pasáže z § 9