Řecké náboženství

Řecké náboženství

 

Anotace

Cílem kurzu je podat úvod do řeckého náboženství. V zimním semestru bude podán přehled jeho základních struktur a institucí. Ukážeme si, jak řecké náboženství fungovalo a jakou roli v životě Řeků hrálo. Letní semestr bude věnován řeckým bohům. Na mýtech, kultech a ikonografii se pokusím předvést vnitřní povahu a tvar každého boha, zahlédnout jednotu za množstvím jeho manifestací a ukázat, jaké místo v myšlenkovém a společenském světě Řeků mu náleželo. I zde bude hrát důležitou roli interpretace.

 

Kurs je určen pro religionisty, a proto nebude jen neutrálním historickým líčením fakt, ale bude se zároveň snažit na řeckém materiálu předestřít obecnější náboženská témata. Velký prostor bude věnován interpretaci jednotlivých náboženských jevů, aby si tak studenti neodnášeli pouze poznatky o Řecku, ale naučili se s nimi zároveň religionisticky pracovat a aplikovat pak tytéž postupy i na jiné náboženské oblasti. Díky tomu by přednášky měly být přínosné i pro studenty s odlišnými náboženskými specializacemi. Metodologicky bude kurs navazovat především na historickou antropologii pařížské školy J.-P. Vernanta a jeho kolegů, která propojila durkheimovský sociologický přístup se strukturalismem. Vedle toho však budou brány v potaz všechny další důležité výklady řeckého náboženství, jaké byly ve 20. století podány.

 

Sylabus

 

ZS: Struktura a fungování řeckého náboženství

 

  1)  Úvod: řecké náboženství z religionistického hlediska; historický kontext; základní prameny

  2)  Náboženství a polis: vznik řecké polis v 8. stol. př. n. l. a jeho náboženské projevy; obec jako zprostředkovatel náboženské aktivity v domácím i cizím prostředí; náboženství ve vztahu k vnitřnímu členění obce; obecní náboženství a jednotlivec; domácí kulty; náboženství a politický život

  3)  Posvátný okrsek a chrám: povaha, funkce, umístění a příslušenství posvátného okrsku; vývoj, typy a funkce chrámu; votivní dary; kněží

  4)  Svátky: základní typy, rysy a struktura náboženských svátků; průvod; tanec; masky, aischrologie; divadlo; hry a zápasy; kalendář; panhelénské kulty

  5)  Oběť: krvavá, nekrvavá, lidská

  6)  Věštění: induktivní techniky; inspirované věštění; role věštění v životě a v politice

  7)  Přechodové rituály: zrození, Apatúrie, Choes, vstup do dospělosti, svatba, pohřeb; problém iniciace v Řecku; iniciační rituály chlapců; rituály dívek s iniciačními rysy

  8)  Mystéria a mysterijní kulty: obecná charakteristika; menší mystéria; Samothráké, Eleusis; Dionýsova mystéria; orfismus

  9)  Chthonické síly a mrtví: olympská a chthonická božstva; héróové; úděl duše po smrti

10)  Náboženství a řecká filosofie

11)  Řecké mýty a jejich fungování: mytologické prameny a proudy; řecké mýty a (pre)historie; mýtus jako zdroj identity; aitiologické mýty; mýtus a řecký racionalismus

 

LS: Bohové

 

     1)      Kdo jsou bohové a jak je lze studovat

     2)      Počátky všeho a nastolení Diovy vlády

     3)      Zeus a Héra

     4)      Artemis

     5)      Apollón

     6)      Dionýsos

     7)      Afrodíté

     8)      Hermés

     9)      Démétér a  Koré

10)      Athéna

11)      Poseidón

 

Požadavky k atestu

Kurz je po každém semestru atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů; studenti se starším studijním plánem, kteří mají předepsanou jednu dvousemestrální zkoušku v hodnotě 6 kreditů, skládají obě zkoušky naráz až po druhém semestru a budou jim dohromady započítány jako jedna dvousemestrální zkouška.

Při každé zkoušce obdrží student na výběr ze dvou otázek. Zadaná literatura se bude zkoušet pouze v rozsahu udávaném rozmezím stran u jednotlivých otázek (stránkování vychází z anglických vydání). V případě náboženské praxe bude důraz kladen především na pochopení její struktury a jejího fungování.

Veškerá literatura je k dispozici též na Moodlu.

 

1) Řecká náboženská praxe:

 

Otázky:

1) Polytheistická zbožnost: pluralita vs. konzervativismus (BS 11?15; SP 76?88)

2) Rituály: oběť, úlitba, modlitba (BS 27?45; SP 33?36)

3) Kněží; kultovní místa (BS 46?62)

4) Rity přechodu (BS 63?79; SP 89?97)

5) Náboženství ve společnosti a v politice (BS 80?101)

6) Svátky (BS 102?111; SP 25?46)

7) Panhelénské kulty (BS 112?132)

8) Úděl duše po smrti; héróové (EM, kap. 3; BS 178?182)

9) Mystéria; orfismus (BS 132?140; SP 112?125)

10) Náboženství a řecká filosofie (SP 126?142)

 

Literatura:

BS:  Louise Bruit-Zaidman ? Pauline Schmitt-Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: Cambridge University Press, 1992 (tři výtisky v knihovně ÚFaR, jeden z nich prezenčně ve studovně, druhé dva se půjčují na jeden týden). Francouzský originál La religion grecque (Paris: Armand Colin Editeur, 1989) je v knihovně k dispozici v jednom výtisku, půjčuje se na dva týdny.

SP:  Simon Price, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press, 1999 (dva výtisky a jedna xerokopie v knihovně ÚFaR, jeden z nich prezenčně ve studovně, druhý a xerokopie se půjčují na jeden týden).

EM:  P. E. Easterling ? J. V. Muir (eds.), Greek Religion and Society, Cambridge: Cambridge University Press, 1985 (jeden prezenční výtisk a jedna xerokopie v knihovně ÚFaR, xerokopie se půjčuje na jeden týden; jeden výtisk je též v Klementinu).

 


2) Řecká mytologie

 

Otázky:

  1) Počátky všeho a Diova vláda: V 13?43; B 125?131

  2) Héra a její synové (Héfaistos a Arés): K 77?79, 117?124; B 131?135, 167?170

  3) Afrodíté: K 56?64; B 152?156; F

  4) Démétér: K 176?182; B 159?161; M 452?455; Thesmoforie (RCh)

  5) Artemis: K2 242?244; V2; K 113?115

  6) Apollón: K 102?113; M 437?441; HV

  7) Dionýsos: M 456?463; V 124?133; HH 91?93; Dionýsos (RCh)

  8) Hermés: M 485?489; HH 59?79

  9) Athénské mýty: K 97?99; M 340?346; R 263?266

10) Héraklés: R 205?219; M 478?484; B 208?211

11) Trójská válka: V 63?79; R 240?248; Dw

12) Thébský cyklus: V 119?123, 134?149; Oidipús (RCh)

 

Literatura:

B:    Walter Burkert, Greek Religion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.

Dw: Ken Dowden, The Uses of Greek Mythology, London: Routledge, 1992, s. 65?68

F:    Paul Friedrich, The Meaning of Aphrodite, Chicago ? London: Chicago University Press, 1978, s. 129?148

HH:  Homérské hymny, př. O. Smrčka, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959

K:    Karl Kerényi, Mytologie Řeků I: Příběhy bohů a lidí, př. J. Binder, Praha: Oikúmené, 1996

K2:  Karl Kerényi, Mytologie Řeků II: Příběhy héróů, př. J. Binder, Praha: Oikúmené, 1998

M:    Y. Bonnefoy (ed.), Mythologies, vol. I., tr. under the direction of W. Doniger, Chicago ? London: Chicago University Press, 1991

R:    H. J. Rose, A Handbook of Greek Mythology, London: Methuen, 1928

RCh:  Texty Radka Chlupa

V      J.-P. Vernant, Vesmír, bohové, lidé: Nejstarší řecké mýty, Praha ? Litomyšl: Paseka, 2001

V2:  J.-P. Vernant, ?The Figure and Functions of Artemis in Myth and Cult?, in Mortals and Immortals: Collected Essays, ed. by F. I. Zeitlin, Princeton: Princeton University Press, 1991, s. 195?206