HISTORIE ? METAHISTORIE ? VYPRÁVĚNÍ aneb počátky a konce historiografie dr. Jan Horský, dr. Sylva Fischerová a kol. 1/1 LS 2007/2008 úterý 15,00-17,20 v č. 147 /Celetná kurs trvá dvě vyuč. hodiny, další čas je vyhrazen na diskusi Kurs navazuje na přednáškový cyklus ?Počátky historiografie?, který proběhl na FF UK v loňském roce, a dovádí témata v něm nastolená dál; jedná se jak o otázku vlastní povahy historiografie jakožto specifické disciplíny, tak o otázky po povaze jejích metod ve vztahu k jiným disciplínám, ať už ke kulturní antropologii nebo k literatuře a k výsostně literárním strategiím, anebo naopak jejího vztahu ke klasické filosofii dějin. Zde se nabízí další otázka, je-li filosofie dějin dnes skutečně jen mrtvým exponátem v muzeu dějin idejí, nebo i nyní lze ještě vznést tázání po smyslu dění či přinejmenším po jeho charakteru. 19. 2. Úvod. Otázka metody: Taine ? Durkheim ? Weber. dr. Jan Horský /FHS UK/ 26. 2. Hegelova filosofie dějin a její předchůdci. prof. Milan Sobotka /ÚFAR FF UK/ 4. 3. Aplikovaná filosofie dějin: Toynbee, Spengler. dr. Sylva Fischerová /ÚŘLS FF UK/ 11. 3. Problém filosofie dějin u Jana Patočky /četba: Jan Patočka, Kacířské eseje, esej třetí: Mají dějiny smysl?; esej čtvrtá: Evropa a evropské dědictví do konce 19. století/. doc. Filip Karfík /ÚFAR FF UK/ 18. 3. Škola Annales a reakce na filosofii dějin /Lucien Febvre, Roger Chartier/ R. Chartier, Au bord de la falaise, Paris 1998, kap. o vztahu historie a filosofie. dr. Jan Horský /FHS UK/, dr. Vladimír Urbánek /FÚ AV ČR/ 25. 3. Čas a vyprávění, fiktivní a pravdivé Fernand Braudel, Dlouhé trvání, in Cahier du CEFRES no 8, březen 1995, s. 143-188. Paul Ricoeur, Čas a vyprávění I, Praha 2000, s. 288-304. dr. Jan Horský /FHS UK/, dr. Vladimír Urbánek /FÚ AV ČR/ 1.4. Kulturní antropologie a historiografie Clifford Geertz, Zhuštěný popis: K interpretativní teorii kultury, in: Geertz, Interpretace kultur, Praha 2000, s. 13-42. Robert Darnton, Workers Revolt: The Great Cat Massacre of the Rue Saint-Séverin, in: Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes of French Cultural History, New York 1984. dr. Jan Horský /FHS UK/, dr. Vladimír Urbánek /FÚ AV ČR/ 8.4. Spor o interpretaci symbolů v historii Roger Chartier, Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History 57, 1985, s. 682-695. Robert Darnton, The Symbolic Element in History, Journal of Modern History 58, 1986, s. 218-234. dr. Jan Horský /FHS UK/, dr. Vladimír Urbánek /FÚ AV ČR/ 15.4. Historie a rétorika: Hayden White, LaCapra a kritická reakce. dr. Sylva Fischerová /ÚŘLS FF UK/ 22.4. Hledání historického apriori: k Foucaultově metodě deskriptivní analýzy /Michel Foucault, Archeologie vědění/. Mgr. Jiří Růžička /ÚFAR FF UK/ 29. 4. Historie a paměť - srovnání starověkých a moderních společností /příklad starého Egypta/; Ricoeur, Assmann, Rüsen. dr. Hana Navrátilová /EÚ FF UK/ 6.5. Case study I: Starý zákon mezi mimésis a poiésis: o tzv. minimalismu v biblistice /Philip R. Davies, Niels P.Lemche, John van Seters, Thomas L. Thompson/. dr. Petr Sláma /ETF UK/ 13.5 Šoá /holokaust/ jako prubířský kámen historiografie i teologie: o nemožnosti mluvit, jako by se nestalo /Saul Friedlander, Hans Jonas, Jürgen Moltmann, John H. Yoder/. dr. Petr Sláma /ETF UK/ Závěr.