Obraz člověka vefilosofii dvacátého století (ZS a LS 2008/2009)

 

Mgr. Václav NěmecPh.D.

 

Anotace

 

Kurs je určen především pro studentynefilosofických oborů FF UK. Jehocílem je zprostředkovat studentům elementární postupy filosofického myšlení,jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svémumístu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerémuodbornému vědeckému poznání. Přednáškypřibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofickýchotázek vztahujících se k člověku či lidské existenci jako takové. Tématapřednášek jsou koncipována tak, že objasňujíproblém lidské existence z různých hledisek a východisek, jež jsoucharakteristická pro hlavní směry a proudy filosofie dvacátého století (zvláštnípostavení člověka ve světě; problém autenticity a odcizení; specifickýcharakter lidské osoby; interpersonální vztahy; problém sebepoznání a osobníidentity; různé formy lidského jednání; jednání, svoboda a vůle atd.). Kurs zároveňumožňuje seznámení s myšlenkami a koncepcemi řady významných myslitelůdvacátého století, kteří přispěli k projasnění záhady, jíž je člověk sámsobě, se zaměřením na představitele filosofické antropologie (M. Scheler, H.Plessner, A. Gehlen, E. Cassirer, P. Teilhard de Chardin), filosofie existence aexistencialismu (K. Jaspers, M. Heidegger, G. Marcel, J. P. Sartre),personalismu a filosofie dialogu (M. Buber, F. Rosenzweig, P. L. Landsberg, E.Lévinas), moderních teorií subjektivity (D. Henrich, M. Frank, A. Quine, P. F.Strawson, V. Descombes) a další autory, kteří se pokoušeli o syntézu azprostředkování mezi různými moderními filosofickými směry (P. Ricoeur, E.Fink, H. Arendtová etc.).  

 

Požadavky ke zkoušce

 

Celý dvousemestrální kurs je zakončen zkouškou v letním semestru. Zkouškaproběhne formou ústního pohovoru. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky jeosvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek, a nastudování alespoňjedné knihy z níže uvedeného seznamu doporučené literatury, která buderovněž předmětem rozhovoru u zkoušky (pokud má zvolený titul méně než stostran, je požadováno nastudování alespoň jednoho dalšího titulu).

 

Doporučená literatura

 

H. Arendtová, Vita activa, Praha2007.

Bolest a naděje. Deset esejů oosobním zrání, vyd. J. Němec,Praha 1990.

M. Buber, Já a Ty, Praha 2005.

M. Buber, Problém člověka, Praha1997.

E. Fink, Hra jako symbol světa,Praha 1993.

E. Fink, Oáza štěstí, Praha 1992.

A. Gehlen, Duch ve světě techniky,Praha 1972.

M. Heidegger, Bytí a čas, Praha1996.

M. Heidegger, O humanismu, Praha2000.

K. Jaspers, Úvod do filosofie,Praha 1996.

J. Lacroix, Smysl člověka, Praha1970.

P. L. Landsberg, Zkušenost smrti,Praha 1990.

E. Lévinas, Totalita a nekonečno,Praha 1997.

G. Marcel, K filosofii naděje,Praha 1970.

E. Mounier, Místo pro člověka.Manifest personalismu, Praha 1948.

J. Patočka, Tělo, společenství,jazyk, svět, Praha 1995.

J. Patočka, Věčnost a dějinnost,Praha 2007.

P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologiesvobody, Praha 2001.

J. P. Sartre, Bytí a nicota,Praha 2006.

J. P. Sartre, Vědomí a existence,Praha 2006.

J. P. Sartre, Marxismus aexistencialismus, Praha 1966.

M. Scheler, Místo člověka v kosmu,Praha 1968.

M. Scheler, O studu, Praha 1993. 

P. Teilhard de Chardin, Místo člověkav přírodě, Praha 1993.