Analytická filosofie 1 (zimní semestr 2008)

Popis kursu

Kurs nabízí přehled analytické filosofie od jejích počátků u G. E. Moorea a Bertranda Russella až k nedávným iniciativám Donalda Davidsona a Saula Kripkeho. Důraz je kladem na pečlivou rekonstrukci argumentů jednotlivých filosofů, přičemž zvláštní pozornost bude věnována zvláště pojmům nutnosti, analytičnosti, pravdy a logického vyplývání, k jejichž objasnění analytická tradice přispěla. Výběr témat se soustředí na oblast filosofie jazyka a mysli, ale též na rozhodující příspěvky z oblasti etické teorie. Hlavní metodou práce je četba a interpretace textů.


Cíle kursu

Hlavním cílem kursu je seznámit studenty s klíčovými postavami analytické filosofie a s jejich teoriemi a argumenty. Ačkoli důraz je kladem na témata z filosofie jazyka a filosofie mysli, volba několika textů z etiky má pomoci rozptýlit dojem – stále přežívající v české filosofii – že termín „analytická filosofie“ znamená totéž co „filosofie jazyka“. Vzhledem ke skutečnosti, že analytická filosofie přispěla – v míře naprosto nesrovnatelné s jinými filosofickými tradicemi – ke zvýšení nároků na pojmovou jasnost a přesnost argumentace, je cílem tohoto úvodního kursu též pomoci studentům, aby podobné standardy uplatnili ve své další filosofické práci, bez ohledu na to, v jaké filosofické škole a tradici budou chtít působit.


Požadavky

Ke každé hodině je uložena povinná četba, obvykle článek nebo kapitola z knihy. Asi třetina našich textů je dostupná v českých překladech, ale zbytek budeme číst v anglických originálech: pasivní znalost angličtiny je proto nutná. Očekává se, že studenti budou číst uložený text předem, aby byli připraveni s ním pracovat a diskutovat o něm v hodině, na kterou je uložen. Během semestru bude uloženo několik krátkých domácích úkolů, vztahujících se k četbě. V závěru kursu odevzdají studenti semestrální písemnou práci na jedno ze zadaných témat. Tato práce by neměla být kratší než 8 a delší než 12 tištěných stran (cca 25 řádků na stránků, font 10-12). Studenti obdrží seznam literatury k dalšímu studiu, ale úspěšné absolvování tohoto kursu a kvalitní písemná práce nevyžadují studium této ddodatečné literatury.


Známkování

Domácí úkoly        10%
Participace v diskusi    10%
Písemná práce    80%


Akademická poctivost

Každý student by měl předložit svou vlastní práci a nekopírovat práce jiných autorů.
Rozvrh

7/10    Úvod

9/10        G. E. Moore o filosofické analýze, skepticismu a zdravém rozumu
   PŘEČTENO: Moore, „A Defence of Common Sense“ a „Proof of an External World“

14/10        G. E. Moore o základech etiky
    PŘEČTENO: „The Subject-Matter of Ethics”, odd. A a B, „The Ideal“ (Principia Ethica, kap. I a VI)

16/10    Gottob Frege o smyslu [Sinn, sense] a významu [Bedeutung, reference]
    PŘEČTENO: Frege, „O smyslu a významu“

21/10    Bertrand Russell o logické formě, gramatické formě a teorii deskripcí
    PŘEČTENO: „O označování“

23/10        Raný Wittgenstein o metafyzice
        PŘEČTENO: Traktát logicko-filosofický, 1-3.5

30/10        Raný Wittgenstein o významu, pravdě a logice
        PŘEČTENO: Traktát, 4.21-5.641, 6.1-6.13

4/11        Raný Wittgenstein o testu smysluplnosti
        PŘEČTENO: Traktát, 4-4.2, 6.373-7

6/11    Logický pozitivismus 1: nutnost, apriorní poznání a empirické kritérium významu
       PŘEČTENO: A. J. Ayer, „The Elimination of Metaphysics“ (Language, Truth and Logic, kap. 1)

11/11        Logický pozitivismus 2: emotivismus v etice
        PŘEČTENO: „Critique of Ethics and Theology“ (Language, Truth and Logic, kap. 6)

13/11    Konec logického pozitivismu: Raný Quine o analytickém a syntetickém, nutném a možném, apriorním a aposteriorním, a holismu
        PŘEČTENO: „Dvě dogmata empirismu“

18/11        Pozdní Wittgenstein 1: kritika Traktátu
        PŘEČTENO: Wittgenstein, Filosofická zkoumání, §§ 1-88

20/11    Pozdní Wittgenstein 2: jednání podle pravidla a argument proti soukromému jazyku
        PŘEČTENO: Wittgenstein, Filosofická zkoumání, §§ 143-315

25/11    Filosofie obyčejného jazyka 1: Gilbert Ryle o karteziánském pojmu mysli
    PŘEČTENO: Ryle, „Descartes‘ Myth“ (The Concept of Mind, kap. 1)


27/11    Filosofie obyčejného jazyka 2: Peter Strawson o pravdě
        PŘEČTENO: Strawson, „Truth“

2/12        Filosofie obyčejného jazyka 3: R. M. Hare o dobru
        PŘEČTENO: Hare, „Good“ (The Language of Morals, II. část)

4/12    Konec filosofie obyčejného jazyka: Paul Grice o užívání jazyka a logice konverzace
    PŘEČTENO: Grice, „Logic and Conversation“

9/12        Quine o radikálním překladu
     PŘEČTENO: Quine, „Translation and Meaning“ (Word and Object, kap. II)

11/12        Quineův sémantický eliminativismus
     PŘEČTENO: Quine, „Flight from Intension“ (Word and Object, kap. VI)

16/12        Hilary Putnam o funkcionalismu ve filosofii mysli
        PŘEČTENO: Putnam, „The Nature of Mental States“

18/12        John Rawls o základech etiky
       PŘEČTENO: Rawls, „Outline of a Decision Procedure for Ethics“ a „Some Remarks about Moral  Theory“ (A Theory of Justice, §9)

6/1        Donald Davidson o teoriích pravdy a teoriích významu
        PŘEČTENO: „Truth and Meaning“ a „Radical Interpretation“

8/1        Donald Davidson o třetím dogmatu empiricismu
        PŘEČTENO: Davidson, „O samotné myšlence pojmového schématu“

13/1        Saul Kripke o vlastních jménech, podstatě a nutnosti
        PŘEČTENO: Kripke, Naming and Necessity, předn. I a II

15/1    Saul Kripke o nutném aposteriori, nahodilém apriori, a přírodních druzích
           PŘEČTENO: Kripke, Naming and Necessity, předn. III


Analytická filosofie 1    FF UK zimní semestr 2008    Dr. Tomáš Hříbek