Úvod do politické filosofie

 

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, PhD.

 

Cílem kursu je seznámit posluchače s ústředními problémy politické filosofie a s nejdůležitějšími pokusy v dějinách o jejich řešení. Tyto problémy mají podobu otázek: Jaká je přirozenost člověka?, Jak ospravedlnit stát?, Kdo by měl vládnout?, a Co je to svoboda? Každá otázka bude pojednána jako samostatné téma a zároveň v návaznosti na otázku předchozí. Výklad je koncipován tak, aby se posluchači seznámili jak se základními pojmy politického myšlení tak s novými výzvami, které před politickou filosofií vyvstaly v 21. století. V semináři bude výklad doplňován četbou relevantních pasáží z hlavních politických myslitelů, především v českých překladech, a přihlédnuto bude i k sekundární literatuře.

 

Povinná literatura:

 

-         Texty probírané v semináři

-         Heywood, Andrew: Politická teorie, přel. Zdeněk Masopust, Praha 2005 [kap. 2, 3, 8 a 9].

 

  Doporučená literatura:

-         Wolff, Jonathan: An Introduction to Political Philosophy, Oxford 1996 [kap. 1-4].

 

Texty probírané v semináři budou k dispozici v Knihovně ÚFaR FF UK.