Pravda a řeč ve fenomenologii

Jakub Čapek

 

Pravidelně aktualizované informace najdete zde:

http://www.cfb.cuni.cz/capek/pravda

 

Mluví-li fenomenologická filosofie ústy svého zakladatele o návratu k „věcem samým“, implicitně poukazuje k určité teorii pravdy: zajímá se o „věci“ tak, jak „samy“ jsou, jak jsou „opravdu“. Husserl své dictum skutečně transformoval do velmi detailní teorie pravdy, v níž je pravda pojata jako prožitek evidence, v němž zakouším, že to, co je míněno, je také plně dáno. V první části kurzu vyložíme nejen jednotlivé aspekty této teorie pravdy, již Husserl představil nejúplněji v VI. Logickém zkoumání (§§ 36-39), ale i její předpoklady a důsledky v celku Husserlovy fenomenologie.

            Druhá část kurzu se zaměří na Heideggerovo pojetí pravdy jako neskrytosti, jak je představuje především v Bytí čase. Pokusíme se sledovat, jak Heidegger přechází od negativních výpovědí o pravdě (původním „místem“ pravdy není výpověď; původní podobou pravdy není pravda teoretického poznání) k pozitivním určením (pravda je primárně rysem pobytu, který je „odkrývající“, a druhotně též rysem jsoucna, jež je „odkryto“).

            V návaznosti na představení těchto dvou koncepcí pravdy si pak můžeme položit otázku, jakou roli v nich hraje řeč: je pouze druhotným vyjádřením o sobě před-řečové pravdy? Tuto otázku budeme sledovat nejen u Husserla a Heideggera, ale i u Merleau-Pontyho v souvislosti s tím, čemu říká „paradox výrazu“.

 

Literatura:

E. Husserl, Logische Untersuchungen – VI., in: Gesammelte Schriften 4, Meiner, Hamburg 1992

E. Husserl, Ideje I, přel. A. Rettová a P. Urban, Praha 2004.

M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Praha 1996.

M. Heidegger, O pravdě a Bytí, přel. J. Němec, Praha 1993

M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, Paris 1999 (1. vyd. 1943)

Tugendhat, E.,  Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlin 1967

G. Figal, Martin Heidegger. Phänomenologie der Freiheit, Frankfurt am Main, 1988

H. Dreyfus, Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I, MIT Press 1991