Obraz člověka ve filosofii dvacátého století (ZS a LS 2008/2009)

 

Václav Němec Ph.D.

 

Anotace

 

Kurs je určen především pro studenty nefilosofických oborů FF UK. Jeho cílem je zprostředkovat studentům elementární postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek vztahujících se k člověku či lidské existenci jako takové. Témata přednášek jsou koncipována tak, že objasňují problém lidské existence z různých hledisek a východisek, jež jsou charakteristická pro hlavní směry a proudy filosofie dvacátého století (zvláštní postavení člověka ve světě; problém autenticity a odcizení; specifický charakter lidské osoby; interpersonální vztahy; různé formy lidského jednání; jednání, svoboda a vůle atd.). Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a koncepcemi řady významných myslitelů dvacátého století, kteří přispěli k projasnění záhady, jíž je člověk sám sobě, se zaměřením na představitele filosofické antropologie (M. Scheler, A. Gehlen, E. Cassirer, P. Teilhard de Chardin), filosofie existence a existencialismu (K. Jaspers, M. Heidegger, G. Marcel, J. P. Sartre), personalismu a filosofie dialogu (M. Buber, F. Rosenzweig, P. L. Landsberg, E. Lévinas), a další autory, kteří se pokoušeli o syntézu a zprostředkování mezi různými moderními filosofickými směry (P. Ricoeur, E. Fink, H. Arendtová etc.).  

 

Požadavky ke zkoušce

 

Celý dvousemestrální kurs je zakončen zkouškou v letním semestru. Zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek, a nastudování alespoň jedné knihy z níže uvedeného seznamu doporučené literatury, která bude rovněž předmětem rozhovoru u zkoušky (pokud má zvolený titul méně než sto stran, je požadováno nastudování alespoň jednoho dalšího titulu).

 

Doporučená literatura

 

H. Arendtová, Vita activa, Praha 2007.

H. Arendtová, O myšlení, Praha 2001.

Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání, vyd. J. Němec, Praha 1990.

M. Buber, Já a Ty, Praha 2005.

M. Buber, Problém člověka, Praha 1997.

E. Fink, Hra jako symbol světa, Praha 1993.

E. Fink, Oáza štěstí, Praha 1992.

A. Gehlen, Duch ve světě techniky, Praha 1972.

M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996.

M. Heidegger, O humanismu, Praha 2000.

K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.

K. Jaspers, Šifry transcendence, Praha 2000.

W. Janke, Filosofie existence, Praha 1995.

J. Lacroix, Smysl člověka, Praha 1970.

P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.

E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.

G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1970.

E. Mounier, Místo pro člověka. Manifest personalismu, Praha 1948.

J. Patočka, Tělo, společenství, jazyk, svět, Praha 1995.

J. Patočka, Věčnost a dějinnost, Praha 2007.

P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologie svobody, Praha 2001.

J. P. Sartre, Bytí a nicota, Praha 2006.

J. P. Sartre, Vědomí a existence, Praha 2006.

J. P. Sartre, Marxismus a existencialismus, Praha 1966.

M. Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha 1968.

M. Scheler, O studu, Praha 1993. 

P. Teilhard de Chardin, Místo člověka v přírodě, Praha 1993.