Vznik, pohyb, změna a zánik podle Aristotela III (2008-2009)

Po stručném připomenutí Aristotelovy Fyziky, která se zabývá pohybem již konstituovaných věcí, budeme četbou pojednání O vzniku a zániku směřovat do nitra věcí, zejména k otázkám jejich složení z jednotlivých živlů, a také k zákonitostem, jimiž se míšení živlů řídí a které jsou spolu s látkovou kompozicí věcí určující pro pohyby vznikání a zanikání. Setkáme se přitom jak s Aristotelovou vlastní naukou, tak jeho kritikou starších myslitelů (Platón, atomisté, Empedoklés). Upozornění: hlavní náplní semináře bude četba dalšího Aristotelova spisu; seminář je tedy otevřen všem studentům bez podmínky účasti v předešlém roce.

Základní literatura (včetně textu a překladů) přitom zůstává stejná jako při četbě Fyziky a je k dispozici v semestrálním aparátu semináře v knihovně ÚFaRu (viz též anotace k loňskému kurzu). Aparát mezitím obohatily dva významné přírůstky: nová edice pojednání O vzniku a zániku doprovázená překladem a komentářem Marwana Rasheda (Paříž, 2005), a soubor článků Davida Bostocka, Space, Time, Matter, and Form (včetně textu o Aristotelově koncepci vzájemné proměny živlů).